Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Cocineros > Kuhar / Kuharica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contratación de Cocineros en Croacia

Kuhar / Kuharica

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros.

Service and sales workers : Personal service workers : Cooks : Cooks

Descripción de la oferta de trabajo:

  

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

  

  

N A T J E Č A J

za prijem radnika/ica na sljedeća radna mjesta

  

1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno u Osnovnoj školi Pakoštane

Uz pisanu i potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

životopis

presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

presliku domovnice, odnosno dokaza o državljanstvu

potvrda o završenom - važećem tečaju higijenskog minimuma

uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)

potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis.

  

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje,  prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata – usmeno putem razgovora (intervjua),. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti na školskoj mrežnoj stranici (http://www.os-pakostane.skole.hr/) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere.

  

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti na adresu: Osnovna škola Pakoštane, Ulica Bana Josipa Jelačića 1, 23 211 Pakoštane

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama  (http://www.os-pakostane.skole.hr/) pod rubrikom „Natječaji“,  u roku od 3 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obaviješteni.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Opis posla: obrada, priprema i podjela obroka djeci školskog uzrasta, provođenje HACCAP sustava.

  

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: BANA JOSIPA JELAČIĆA 1, 23211 PAKOŠTANE

Identificador de la vacante:1797620.

Ver las 2,291 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: