Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > cocinero/cocinera > Kuhar/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KUHAR/ICA. Croacia

Búsqueda de cocinero/cocinera en Croacia

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los servicios personales › Cocineros › Cocineros › cocinero/cocinera.

Traducción de la profesión: Service and sales workers › Personal service workers › Cooks › Cooks.

Descripción de la oferta de trabajo:

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA

VINKOVCI, HRVATSKIH ŽRTAVA 13

KLASA: 112-02/23-01/1

URBROJ: 2196-4-7-01-23-01

Vinkovci, 30. siječnja 2023.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17 .68/18 i 98/19, 64/20, 151/22 ) i članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Josipa Kozarca, Vinkovci ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnatelj Škole, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

  1. Kuhar/ica - 2 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

Mjesto rada: Osnovna škola Josipa Kozarca, Vinkovci

UVJETI: Uz opći uvjet o zasnivanju radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidat koji zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati uvjete utvrđene člankom 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17.,68/18, 98/19., 64/20, 151/22) i čl. 10 Pravilnika o radu Osnovne škole Josipa Kozarca, Vinkovci.

Uvjet za radno mjesto kuhara/ice prema članku 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Josipa Kozarca, Vinkovci je: završena srednja škola – program kuhar odnosno KV kuhar i završen tečaj higijenskog minimuma.

Uz pisanu prijavu, vlastoručno potpisanu, na natječaj kandidati moraju priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17 .,68/18 i 98/19., 64/20., 151/22) ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- dokaz o završenom tečaju higijenskog minimuma

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a dužan/a je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati/ kinje moraju navesti naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu.

U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo za procjenu kandidata pozvati će na testiranje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Josipa Kozarca, Vinkovci, na stranicama Škole: www.os-jkozarca-vk.skole.hr.

Popis literature za kandidate:

  • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN, br. 40/2014)
  • Kućni red Osnovne škole Josipa Kozarca, Vinkovci

http://os-jkozarca-vk.skole.hr/upload/os-jkozarca-vk/images/static3/817/attachment/Kucni_red_2022.pdf

  • Normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi (NN br. 146/12.)
  • Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama (Ministarstvo zdravlja, 2013).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole:

Osnovna škola Josipa Kozarca, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 13, 32100 Vinkovci, s naznakom

„ za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole www.os-jkozarca-vk.skole.hr U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve će kandidati biti obaviješteni i prema čl. 21. Pravilnika.

Ravnatelj

Ivan Županić, prof.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: 32 100 Vinkovci, Hrvatskih žrtava 13

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2267063.

Ver las 1,524 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los servicios personales › Cocineros › Cocineros › cocinero/cocinera ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: