Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > empleado de mantenimiento/empleada de mantenimiento > Kućni Majstor/kućna Majstorica - Vozač/vozačica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KUĆNI MAJSTOR/KUĆNA MAJSTORICA - VOZAČ/VOZAČICA

Ofertas de empleado de mantenimiento/empleada de mantenimiento en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales › Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales › Otras ocupaciones elementales › Personas que realizan trabajos varios › empleado de mantenimiento/empleada de mantenimiento.

Traducción de la profesión: Elementary occupations › Refuse workers and other elementary workers › Other elementary workers › Odd job persons.

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19,57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalimero“- Scuola dell'infanzia „Calimero“ Brtonigla-Verteneglio na 38.sjednici, dana 25. siječnja 2023.godine donosi Odluku o raspisivanju natječaja:

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta kućni majstor– vozač ( m/ž ), upražnjeni poslovi

-1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj kandidat navodi osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitel, e mail adresa) sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje , potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja i to kako slijedi:

 • srednja stručna sprema,
 • poznavanje osnova poslova drugih struka
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • položen ispit za vozača “B” kategorije,
 • aktivno poznavanje talijanskog jezika

Uz prijavu priložiti:

 • dokaz o državljanstvu
 • presliku svjedodžbe
 • presliku dokaza o položenom ispitu za vozača “B” kategorije,
 • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25, st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb – prema mjestu stanovanja – da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 )
 • kratak životopis
 • dokaz o poznavanju talijanskog jezika

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje %20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću „Kalimero“- Scuola

dell'infanzia „Calimero“ Brtonigla-Verteneglio na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka kao i suglasnost za objavu istih na web stranici i oglasnoj ploči vrtića kao rezultata natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči vrtića, na adresu: Dječji vrtić „Kalimero“- Scuola dell'infanzia „Calimero“ Brtonigla-Verteneglio, Dudova 24a, 52474 Brtonigla, s naznakom: “Natječaj kućni majstor– vozač ( m/ž ) -ne otvarati”.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljen na mrežnoj stranici u zakonskom roku od isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen dana 26. siječnja 2023.godine i traje do 3.veljače 2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Kalimero“ – Scuola dell'infanzia „Calimero“Brtonigla-Verteneglio.

Upravno vijeće

Dječji vrtić „Kalimero“- Scuola dell'infanzia „Calimero“,

Brtonigla-Verteneglio

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Dječji vrtić Kalimero - Scuola d'infanzia Calimero.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dudova ulica 24a, 52474 Brtonigla

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2265612.

Ver las 316 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales › Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales › Otras ocupaciones elementales › Personas que realizan trabajos varios › empleado de mantenimiento/empleada de mantenimiento ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: