Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > letrado de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa/letrada de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa > Kontrolor/ka Za Zdravstveno Osiguranje

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KONTROLOR/KA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE. Croacia

Trabajar de letrado de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa/letrada de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa en Croacia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afines › letrado de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa/letrada de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Legal, social, cultural and related associate professionals › Legal, social and religious associate professionals › Legal and related associate professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

DIREKCIJA

Margaretska 3, Zagreb

na osnovi odluka ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos

PODRUČNA SLUŽBA SISAK

Ispostava Glina u Glini

2. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj

Stručni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 6. i 7. :

  • SSS upravne ili ekonomske struke ili SŠS-gimnazija
  • 3 mjeseca radnog iskustva u struci

Radni odnos na radnim mjestima 1., 2., 3. 4., 6. i 7. zasniva se na određeno i puno radno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika.

Radni odnos na radnom mjestu pod rednim brojem 5. zasniva se na određeno i nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno radi zamjene privremeno odsutnog radnika.

Osim gore navedenih uvjeta za sva radna mjesta, osim za radna mjesta pod rednim brojevima 4. i 5., uvjet je poznavanje rada na računalu.

Ponudu na javni natječaj imaju pravo dostaviti osobe oba spola.

U ponudi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu) te priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica, putovnica ili vojna iskaznica)

- dokaz o ispunjavanju stručnih uvjeta odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

(diploma za radno mjesto II. vrste, svjedodžba završene srednje škole za radna mjesta III. vrste, a svjedodžba završene osnovne škole za radna mjesta IV. vrste)

Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji

odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja

i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici

Hrvatskoj izjednačeno.

- elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom

statusu

Radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u javnoj službi ili izvan javne službe na poslovima odgovarajuće struke i stupnja obrazovanja, uključujući i vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u odgovarajućoj struci i stupnju obrazovanja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. rečenog Zakona koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osobne podatke kandidata prikupljene podnošenjem Ponude za javni natječaj za prijam u radni odnos Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će obrađivati u svrhu odabira kandidata na natječaju za prijam u radni odnos, a radi sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatima.

Prikupljeni podaci kandidata koji su pristupili ovom Javnom natječaju čuvat će se u roku od 5 godina od isteka godine u kojoj je postupak završen, sukladno općem aktu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o obradi i čuvanju arhivskog gradiva.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će osobne podatke kandidata prikupljene ovim Javnim natječajem obrađivati isključivo u skladu s odredbama ovog Javnog natječaja, te ih neće prenositi drugim fizičkim ili pravnim osobama, osim u slučaju onih kandidata s kojima će sklopiti ugovor o radu, a čije je podatke po sklapanju ugovora o radu, sukladno pravnim obvezama koje kao poslodavac ima, dužan prenositi drugim tijelima javne vlasti u svrhu prijave na mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i sl.

Podnošenjem Ponude za javni natječaj za prijam u radni odnos temeljem ovog Javnog natječaja podrazumijeva se da su kandidati upoznati sa svrhom i pravnim temeljem obrade njihovih osobnih podataka, a više o svojim pravima u vezi obrade osobnih podataka mogu pročitati u „Izjavi o privatnosti“ objavljenoj na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji, a prije izbora, odnosno sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je obvezan predočiti originalnu dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje (razgovor i/ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ponuda na javni natječaj dostavlja se neposredno ili poštom u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama“.

Ponuda za radno mjesto u Područnoj službi Sisak, Ispostavi Glina dostavlja se na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područna služba Sisak, Franje Lovrića 2, 44 000 Sisak.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Empleador: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Franje Lovrića 2, 44 000 Sisak

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2267683.

Ver las 39 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afines › letrado de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa/letrada de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: