Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Oficinistas generales > Informatori-studenti (m/ž)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de Oficinistas generales en Croacia

Informatori-studenti (m/ž)

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales.

Traducción de la profesión: Clerical support workers › General and keyboard clerks › General office clerks › General office clerks.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ 52/19. i 42/20. ) i članka 41. Statuta Turističke zajednice Grada Omiša („Službeni glasnik“ Grada Omiša, br. 5a/2020) Turistička zajednica Grada Omiša objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor Informatora/icu - studenti Turističke zajednice Grada Omiša

I

Broj izvršitelja: 3 izvršitelj (m/ž), studentski ugovor

 1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
 2. znanje jednoga stranog jezika,
 3. znanje rada na osobnom računalu.

II

Opis poslova:

 • obavlja informativne poslove u vezi s turističkom ponudom destinacije
 • pruža tehničku podršku malim iznajmljivačima prilikom prijave i odjave gostiju
 • prikuplja i ažurira podatke o turističkoj ponudi, elektroničkim adresama i drugim podacima važnijih poslovnih subjekata na području djelovanja Zajednice
 • sudjeluje u organizaciji manifestacija i edukacija
 • vodi evidenciju posjetitelja unutar centra
 • izvještava Voditelja TIC-eva o raspoloživosti promotivnih materija centra
 • provodi aktivnosti potrebne za neometan i efikasan rad centra
 • po potrebi sudjeluje u provođenju istraživanja zadovoljstva posjetitelja
 • sudjeluje u aktivnostima naplate turističke pristojbe, brine se i nadzire čistoću i urednost radnih prostorija
 • radi i druge poslove po potrebi i po nalogu Voditelja TIC-a.

III

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis s opisom dosadašnjeg iskustva;
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice;
 • izvornik ili presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim natječajem;
 • dokaz o poznavanju svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje iz koje se vidi da je položen ispit)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu)

IV

Prijava na natječaj se podnosi preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici ili osobno, na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OMIŠA, Fošal 1a, 21310 Omiš: „ – NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA INFORMATORA/ICU“.

Rok za prijavu je do 8. 2. 2023. do 13 sati dostavljeno u ured TZG Omiš, bez obzira na način slanja (dostave).

Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Turističke zajednice Grada Omiša i HZZ-a.

V

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj. S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja održat će se razgovor. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidat je dužan dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Turistička zajednica Grada Omiša zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

PREDVIĐENI POČETAK RADA: svibanj 2023.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 3.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Empleador: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OMIŠA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Fošal1a, Omiš

Zamolba: Fošal 1a, Omiš

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2267842.

Ver las 288 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: