Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Empleados de contabilidad y cálculo de costos > Glavni/a Knjigovođa/tkinja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

GLAVNI/A KNJIGOVOĐA/TKINJA. Croacia

Empleo de Empleados de contabilidad y cálculo de costos en Croacia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos.

Clerical support workers : Numerical and material recording clerks : Numerical clerks : Accounting and bookkeeping clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

A) za izbor na radno mjesto Položaja III. vrste:

•voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: Glavni knjigovođa, u Službi za financijske i računovodstvene poslove, u Jedinici za opće poslove Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme – jedan izvršitelj (m/ž).

Obvezni uvjeti:

1.SSS ekonomske struke

2.1 godina radnog iskustva na poslovima struke

3.znanje rada na računalu

4.poznavanje engleskog jezika

Prijavljeni kandidati (m/ž) koji uđu u uži izbor mogu biti pozvani na razgovor.

Uz prijavu na natječaj potrebno je uz navedeno u tekstu priložiti i:

1.životopis;

2.zamolba (naznaka radnog mjesta na koje se javlja);

3.potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis;

4.dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da kandidat ispunjava uvjete za izbor na odgovarajuće radno mjesto;

5.rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;

6.dokaz o znanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike – strani državljani;

7.dokaz o poznavanju rada na računalu;

8.dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:

– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17);

– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13);

– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu Fakulteta: Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom natječaja na koji se javlja.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Pristupnikom prijavljenom na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet objaviti će na svojim mrežnim stranicama, u roku od 8 dana od provedenog postupka izbora kandidata, informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu te profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran, sve sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: PBF ZAGREB.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Pierottijeva 6

Identificador de la vacante:1976979.

Ver las 342 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: