Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacante en Noruega (Hordaland) de Especialistas en políticas de administración

Fast Stilling Innan VassforvaltningClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.
Professionals : Business and administration professionals : Administration professionals : Policy administration professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Fylkesmannen er staten sin representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningsliner frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen er dessutan eit viktig bindeledd mellom kommunal og sentral mynde, med høve til å spele inn viktige saker frå kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Jobbnorge ID: 143395

Miljøvern- og klimaavdelinga har ledig fast stilling innan vassforvalting med søknadsfrist 3. november 2017

Miljøvern- og klimaavdelinga har ansvar for rettleiing, tilsyn og forvaltingsoppgåver innan vassforvaltinga i fylket. Vi skal sjå til at nasjonale miljømål for vatn vert nådd i alt vårt arbeid etter vassforskrifta, forureiningslova, vassressurslova og naturmangfaldlova. Våre oppdrag på dette området kjem i  hovudsak frå Miljødirektoratet.

Stillinga er knytt opp til gjennomføring av nasjonal miljøvernpolitikk innan vassforvalting. Hovudoppgåva er gjennomføring av den regionale vassforvaltingsplanen, følgje opp tiltaksprogrammet i planen, sikre miljøovervaking og gjennomføre sakshandsaming knytt til inngrep i vassdrag og kystvatn. Andre oppgåver knytt til vassdragsforvalting og miljøvern kan og bli aktuelle. Frå 1. januar 2019 vert Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane eit embete og det vil bli oppgåver i begge fylker.

Til stillinga vert det kravd høgare teknisk eller naturfagleg utdanning. Praktisk røynsle frå vassdragsforvaltning og kjennskap til offentleg forvalting er ein føremon. Det vert elles lagt stor vekt på gode formidlings- og samarbeidsevner, innsatsvilje samt evne til å arbeide sjølvstendig og målretta med forvaltings- og utviklingsoppgåver.

 

Felta gir spennande utfordringar, ikkje minst når det gjeld forvaltningsmessige og miljøfaglege problemstillingar.

 

Søkjaren må :

- ha høgare utdanning

- ha erfaring frå miljøvernforvaltning

- ha kunnskap om kommunesektoren og offentleg forvaltning

- kunne kommunisere kompliserte problemstillingar på ein god måte, skriftleg og munnleg

- kunne arbeide innanfor fristar

- kunne samarbeide nært med andre faggrupper

 

Vi søkjer ein kollega som har erfaring frå - og engasjement for - miljøforvaltning, og evne til å setje seg inn i aktuelle lovverk og styringsdokument. Vidare søkjer vi ein kollega som ser det som viktig å samarbeide tett med kollegaer, både når det gjeld eigne saker og oppgåver, men og i avdelinga sitt samla arbeid. Vi tek atterhald om endringar i arbeidsoppgåver, arbeidsområde og avdelingstilknyting.

 

Vi tilbyr:

- spanande arbeidsoppgåver som opnar for kontakt med mange fagmiljø

- gode vilkår med omsyn til utveksling av kompetanse med kollegaer i andre sektorar

- eit godt arbeidsmiljø

- strukturerte møtepunkt i avdelinga og fleksible møtepunkt med kollegaer

- løn etter avtale i tråd med verksemda sin lønnspolitikk

- medlemsskap i Statens pensjonskasse

- bedriftsidrettslag

 

Stillinga er lønna i stillingskode 1087 overingeniør eller 1434 rådgjevar/1364 seniorrådgjevar med lønn i spenn frå 450 000 til 580 000 kroner etter kvalifikasjonar. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare lønn. Fylkesmannen følgjer elles statlege tilsetjingsvilkår. Tenestem

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 284 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 16/10/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Fylkesmannen i Hordaland.

Dirección: Kaigaten 9 5020 BERGEN.

Ver las 349 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver - Smittevernregistre. Noruega, 16 Oct. 2017.

Fast stilling innan vassforvaltning. Noruega, 16 Oct. 2017.

Rådgiver Samfunns og Næringsutvikling (Vårref 335/SOAN). Noruega, 14 Oct. 2017.

Førstekonsulent/rådgiver. Noruega, 14 Oct. 2017.

Tre kundekonsulenter - Kundesenteret. Noruega, 14 Oct. 2017.

Seniorkonsulent/rådgiver innen kommunikasjon og utvikling. Noruega, 14 Oct. 2017.

Inspektør/seniorinspektør innan området arbeidslivskriminalitet i Bergen - Arbeidstilsynet Vestlandet. Noruega, 09 Oct. 2017.

Formannskapssekretær (Ref. 1185). Noruega, 09 Oct. 2017.