Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > técnico en farmacia/técnica en farmacia > Farmaceutski Tehničar/ka

en Español in English auf Deutsch en Français ...

FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA. Croacia

Oferta en Croacia de técnico en farmacia/técnica en farmacia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de la salud › Técnicos médicos y farmacéuticos › Técnicos y asistentes farmacéuticos › técnico en farmacia/técnica en farmacia.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Health associate professionals › Medical and pharmaceutical technicians › Pharmaceutical technicians and assistants.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-128-01-1151-2/14., Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-125-01-2007-2/16, Odluke o IV. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-125-01-2171-28/2018., Odluke o V. izmjenama Statuta Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” Sisak URBROJ: 2176-125-01-6263-3/2018., Odluke o VI. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” Sisak URBROJ: 2176-125-01-3613-7/19., Odluke o VII. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak Ur.broj: 2176-125-01-5391-2/21 od 29. lipnja 2021., Odluke o VIII. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić „ Sisak Ur.broj:

2176-125-01-6142-2/21., suglasnosti Ministarstva zdravstva Kl. 100-01/21-03/101, Ur.broj: 534-04-1-1/3-21-49 od 14. prosinca 2021., Odluke upravnog vijeća s 46. sjednice od 25. sudenog 2021. godine, ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada

1. FARMACEUTSKI TEHNIČAR 1 izvršitelj/ica

Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završena srednja farmaceutska škola
 • položen stručni ispit za farmaceutskog tehničara

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (kopija)
 • svjedodžbu o završnom radu (kopija)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (kopija)
 • potvrdu o nekažnjavanju (kopija, ne starija od 6 mjeseci

Pozivaju se kandidati koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost pri zapošljavanju da se u prijavi na natječaj pozovu na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju svih uvjeta iz natječaja prilože i sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava i to sukladno:

 • članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/2019, 84/2021)

 • članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19);

  • dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, ukoliko je bio zaposlen dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos te dokaz o tome da prilikom ranijih zapošljavanja nije koristio pravo prednosti iz ovog zakona,

 • članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)

  • dokaz o utvrđenom invaliditetu, ukoliko je bio zaposlen dokaz o tome na koji način mu je prestao zadnji radni odnos.

 • članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021)

  • dokaze iz čl. 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a navedeni su na stranici https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja poslodavac pridržava pravo provesti testiranje ili usmeni razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.

Ako kandidat ne pristupi navedenoj prethodnoj provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji se pozove na propise temeljem kojih ostvaruje prednost pri zapošljavanju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Sve obavijesti u vezi predmetnog natječaja, kao i odluka o odabiru kandidata objavit će se na web stranicama Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak pod NATJEČAJI I SPECIJALIZACIJE.

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dostavljeni podaci kandidata obrađuju se u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni osobni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja za prijem u radni odnos te se u druge svrhe neće koristiti.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) javno objave na web stranici bolnice.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporučenom pošiljkom u Odjel za pravne i kadrovske poslove Opće bolnice «Dr. Ivo Pedišić» Sisak, J. J. Strossmayera 59 u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Za sve informacije pitati na broj telefona 044/553-190.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: J.J.STROSSMAYERA 59, SISAK

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 14 de Enero de 2022, y con identificador de la vacante:2086831.

Ver las 52 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de la salud › Técnicos médicos y farmacéuticos › Técnicos y asistentes farmacéuticos › técnico en farmacia/técnica en farmacia ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: