Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Estonia > Profesionales de las ciencias y la ingeniería > Ehitusjärelevalve Spetsialist

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ehitusjärelevalve spetsialist. Estonia

Búsqueda en Estonia de Profesionales de las ciencias y la ingeniería

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio.

Tehnikud ja keskastme spetsialistid : Loodus- ja inseneriteaduste abispetsialistid

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: Ehituslubade, ehitusteatiste, kasutuslubade ja kasutusteatiste taotluste menetlemine ja vastavate teatiste/lubade ehitisregistrisse kandmine;

oma töövaldkonnas ettekirjutuste tegemine ja lammutusettekirjutuste õigusaktide eelnõude koostamine ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse kohaste hoiatuste tegemine ja sunniraha rakendamine;

omavoliliste ehitustegevuste avastamine ja kontrollimine;

omavoliliselt ehitatud ehitiste avastamine ja kontrollimine;

ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt selle korrashoiu ja kasutamise nõuetele vastavuse kontrollimine;

kasutusloata või kasutusteatiseta kasutatavate ehitiste avastamine ja kontrollimine;

kasutatavate ehitiste mitte sihipärase kasutamise avastamine ja kontrollimine;

ajutiste ehitiste määratud tähtajaks lammutamise või muul viisil likvideerimise kontrollimine;

ehitusloa või ehitusteatise saanud ehitistel ehitustööde ja ehitusprojektide nõuetele, detailplaneeringule ja projekteerimistingimustele vastavuse kontrollimine kuni ehitustööde lõpetamiseni ja kasutusloa saamiseni või kasutusteatise esitamiseni;

mahamärkimise aktide ja vundamendi teostusmõõdistuste kontrollimine;

ehitamise ajal ehitamise tehniliste dokumentide, põhiprojekti, tööprojekti ja ehitustööde organiseerimise kava olemasolu kontrollimine;

ehitamise lõpetamisel ehitisele kasutusloa taotlemise või kasutusteatise esitamise kontrollimine;

kasutusloa saamiseks või kasutusteatisega esitatud dokumentatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine;

kasutusloa väljastamisele eelneva ehitise ülevaatuse korraldamine ning ehitise ülevaatuse akti koostamine;

ehitistele kasutuslubade vormistamine ja allkirjastamine;

oma töövaldkonnas avalduste ja kaebuste menetlemine (avalduses või kaebuses toodud asjaolude selgitamine arhiividokumentide ja registrite alusel, kohapeal objekti olukorraga tutvumine, ehitusalaste õigusrikkumiste korral seadusega sätestatud abinõude rakendamine jm);

oma töövaldkonnas märgukirjadele ja teabenõuetele vastuste koostamine;

kodanike vastuvõtmine ja nõustamine töövaldkonda puudutavates küsimustes;

ehitusalaste õigusaktide, normide ja standardite muudatuste jälgimine ja kasutamine oma töös;

oma valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamine ja esitamine koos lisamaterjalidega osakonnajuhatajale vallavalituse ja vallavolikogu istungitel ettekandmiseks;

vajadusel ehitusloa taotluse ja ehitusteatise alusel ehitusprojektidele esitatud nõuetest kinnipidamise kontrollimine, projekteerija pädevuse kontrollimine, seaduste ja projekteerimistingimustega nõutud kooskõlastuste kontrollimine, riigilõivu tasumise kontrollimine ning esitatud dokumentide seadusandlusele vastavuse kontrollimine;

vajadusel ehitusloa taotlemiseks esitatud ehitusprojektide ülevaatamisel tehtud otsuste asjaosalistele edastamine ning täitmise organiseerimine;

vajadusel ehitistele ehituslubade vormistamine ja allkirjastamine;

osakonnajuhataja poolt suunatud koolitustel osalemine;

valdkondlike arengukavade ja üldplaneeringu koostamise protsessis ning vajadusel volikogu komisjonide tegevuses osalemine;

valla munitsipaalobjektide ehitamisel ehitusseadusest tulenevate ehitise omaniku kohustuste täitmise tagamine.

Omalt poolt pakume: 35 kalendripäeva puhkust; võimalusi eneseteostamiseks; stabiilset tööd; koolitusi enesetäiendamiseks.

Kodus töötamise võimalus: Jah

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 2 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Kambja Vallavalitsus (http://www.kambja.ee).

Instrucciones para solicitar:

Allkirjastatud kandideerimisdokumendid palume saata hiljemalt 30.04.2021 Kambja vallavalitsusele e-posti aadressil valdkambja.ee. Kontakt Timo Varik, tel 5684 1033 e-post: timo.varikkambja.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • CV
  • motivatsioonikiri
  • avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad

Forma de contacto:

  • Teléfono: 5688 5812
  • Correo electrónico: marina.lehismetskambja.ee

Identificador de la vacante:1445251.

Ver las 86 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: