Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > empleado de mantenimiento/empleada de mantenimiento > Domar/domarka

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DOMAR/DOMARKA. Croacia

Empleo de empleado de mantenimiento/empleada de mantenimiento en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales › Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales › Otras ocupaciones elementales › Personas que realizan trabajos varios › empleado de mantenimiento/empleada de mantenimiento.

Traducción de la profesión: Elementary occupations › Refuse workers and other elementary workers › Other elementary workers › Odd job persons.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19, 64/20 i 151/22 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 93. Statuta Srednje gospodarske škole Križevci, ravnatelj raspisuje

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

Domar – 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme, mjesto rada: Križevci.

Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, završena srednja škola tehničke struke III. ili IV. stupnja i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada. Uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti pribavlja se prije sklapanja ugovora o radu u skladu s posebnim propisima te dokazuje uvjerenjima ovlaštenih zdravstvenih ustanova. Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj: 56/22 i 127/22).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
  • dokaz o državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja)
  • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19 i 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj, pored navedenih isprava odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj gospodarskoj školi Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.

Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 26. siječnja 2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Škole:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj – domar“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ .

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2265710.

Ver las 322 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales › Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales › Otras ocupaciones elementales › Personas que realizan trabajos varios › empleado de mantenimiento/empleada de mantenimiento ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: