Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Médicos generales > 1. Doktor/ica Medicine Na Specijalizaciji Iz Abdominalne Kirurgije

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1. DOKTOR/ICA MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI IZ ABDOMINALNE KIRURGIJE

Contrato de Médicos generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales.

Professionals : Health professionals : Medical doctors : Generalist medical practitioners

Descripción de la oferta de trabajo:

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

Temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br.100/18, 125/19), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), a sukladno Planu specijalizacija za 2020. odobrenog dopisom Ministarstva zdravstva klasa: 131-01/20-01/151 ur. broj: 534-04-2-2/6-20-02 od 30. rujna 2020. v.d. ravnatelj Kliničkog bolničkog centra raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa zbog provođenja specijalističkog usavršavanja

1. Klinika za kirurgiju; lokacija Vinogradska c. 29

- doktora medicine na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije 1 izvršitelj

Uvjeti:

- završen integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij medicine

- odobrenje za samostalan rad (licenca) / potvrda komore da su predani dokumenti za izradu odobrenja za samostalan rad (licence).

U prijavi na natječaj pristupnici trebaju uz životopis i zamolbu (obavezno navesti adresu elektroničke pošte, broj mobitela i numerirani popis priložene dokumentacije) dostaviti neovjerene preslike slijedećih dokumenata:

1. dokaza o državljanstvu,

2. osobne iskaznice,

3. vjenčanog ili rodnog lista i sl. (ukoliko osobni podaci nisu istovjetni na priloženim dokumentima)

4. potvrde o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

5. diplome,

6. prijepisa položenih ispita na studiju,

7. uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za sve pristupnike koji su upisali fakultet prije akademske godine 2013./2014.),

8. važećeg odobrenja za samostalni rad.

Radi utvrđivanja redoslijeda, pristupnici uz prijavu dostavljaju i:

1. neovjerenu presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija,

2. neovjerenu presliku nagrade za vrijeme studija,

3. neovjerenu presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,

4. popis i presliku objavljenih radova s područja struke s naznakom mjesta i godine objave. Priložene preslike objavljenih radova biti će pregledane i bodovane.

5. neovjerenu presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti / bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,

6. potvrdu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu (iz kojeg se vidi početak i kraj radnog staža), izdanu u natječajnom roku, ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti / bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Pozivaju se pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, poštom (ako se podnose zadnji dan poslati preporučeno) ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik, s naznakom «Natječaj za specijalizaciju» u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sa svim pristupnicima obavit će se razgovor. Na razgovoru s Povjerenstvom pristupnici su obvezni donijeti izvornike dokumenata koje će predočiti Povjerenstvu ukoliko isto od njih zatraži.

O terminima razgovora i objavljivanja liste rezultata svaki pristupnik će biti obaviješten putem elektroničke pošte pa je obavezno na zamolbi navesti adresu elektroničke pošte i telefonski broj na kojem je pristupnik dostupan.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 – www.kbcsm.hr.

S izabranim pristupnikom sklapa se Ugovor o radu uz ugovorni probni rad u trajanju od šest mjeseci i Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično bez obrazloženja.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: KBC Sestre Milosrdnice.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1924745.

Ver las 547 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: