Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Médicos generales > Doktor/doktorica Medicine

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes de Médicos generales en Croacia

Doktor/doktorica Medicine

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales.

Professionals : Health professionals : Medical doctors : Generalist medical practitioners

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju odredbe članka 27. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu BBŽ-a raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

– doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine – 2 izvršitelja na neodređeno radno vrijeme, mjesto rada Bjelovarsko-bilogorska županija: Ispostava Čazma- 1 izvršitelj, Ispostava Daruvar-1 izvršitelj, uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana

Uvjeti:

– VSS – završen medicinski fakultet (doktor medicine)

– položen stručni ispit (za kandidate koji su u obvezi polaganja ispita)

– odobrenje za samostalan rad (važeća licenca Hrvatske liječničke komore)

– radno iskustvo u trajanju obveznog pripravničkog staža (osim kandidata koji su upisali studij nakon 1.srpnja 2013.)

– vozačka dozvola B-kategorije

– poznavanje rada na računalu.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu – preslik osobne iskaznice ili domovnice

– dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome

– preslik odobrenja za samostalan rad nadležne komore – važeća licenca

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu ( za kandidate koji su u obvezi polaganja istog)

- preslik elektroničkog zapisa ili potvrde o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije – preslik

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) –

izvornik ili ovjeren preslik

-preslik indeksa ili druge isprave iz koje je razvidan datum upisa na studij-za kandidate koji su upisali studij

nakon 1. srpnja 2013.

- preslik potvrde ili osobnu izjavu o poznavanju rada na računalu

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova(Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze prema članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf. Zavod za hitnu medicinu obrađuje dostavljene podatke pristupnika natječaju u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Zavod za hitnu medicinu BBŽ-a pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti testiranje i/ili provesti usmeni razgovor(provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), o čemu će kandidati biti obaviješteni putem telefona ili elektroničkom poštom na kontakt broj telefona ili e-mail adresu naznačenu u prijavi kandidata.

Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga.

Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, 43000 Bjelovar, Josipa Jelačića 13c, s naznakom: »Natječaj za zasnivanje radnog odnosa« u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja koji/a ne pristupi testiranju/usmenom razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom.

Obavijest o izabranom kandidatu/kandidatkinji javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije www.hitnabbz.hr.natječaji.html.

Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Zavoda za hitnu medicinu smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obavještavani.

Napomena:

Bjelovarsko-bilogorska županija ima otvoren Javni poziv o dodjeli subvencija liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija.

Subvencije obuhvaćaju sljedeće mjere:

- subvencioniranje kamata na stambene kredite za potrebe stanovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije, do 20.000,00 kn godišnje,

- subvencioniranje troškova podstanarstva za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije koji nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije, do 2.000,00 kn mjesečno,

- subvencioniranje troškova stručnog usavršavanja i doškolovanja za liječnike i medicinsko osoblje, koji se školuju o vlastitom trošku, do 50% iznosa godišnje,

- u slučaju neuspješnog natječaja za dodjelu koncesije u ponovljenom natječaju primjenjuju se mjere iz ovog Javnog poziva.

Cjelokupni tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije www.bbz.hr

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: J.JELAČIĆA 13C, 43000 BJELOVAR Email: gmail.com" rel="nofollow">hzhmbjgmail.com

Identificador de la vacante:1976878.

Ver las 321 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: