Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Trabajadores de los cuidados personales a domicilio > Djelatnik/ica Za Potporu I Podršku Starijim Osobama I Osobama U Nepovoljnom Položaju

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DJELATNIK/ICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Oferta de trabajo de Trabajadores de los cuidados personales a domicilio en Croacia

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales a domicilio.

Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Home-based personal care workers

Descripción de la oferta de trabajo:

Svaka zaposlena djelatnica pružat će potporu i podršku za minimalno 6 krajnjih korisnika koje će obilaziti nekoliko puta tjedno te im pružati odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije prerane institucionalizacije i poboljšavanja kvalitete života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Opis poslova:

-pomoć u dostavi namirnica

-pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika

-pomoć pri oblačenju i svlačenju

-briga o higijeni

-pomoć u socijalnoj integraciji

-pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

-pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, te uključivanje u društvo – pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

MJESTO RADA: GRAD OSIJEK/OPĆINA ČEPIN/OPĆINA ŠODOLOVCI/OPĆINA VLADISLAVCI

PLANIRANI POČETAK RADA: 01.05.2021., svaka zaposlena djelatnica bit će zaposlena na probni rad od 6 mjeseci

UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Za prijem u radni odnos kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– punoljetnost

– završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje

– prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave

Ciljane skupine natječaja su žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Kandidatkinje su obvezne prije potpisivanja ugovora o radu priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko ispunjavaju koji od posebnih uvjeta pripadnosti jednoj od skupina na koje ovaj natječaj stavlja naglasak.

Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost. Poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

  1. Ispunjena i vlastoručno potpisana Prijava na oglas za zapošljavanje (Prijavu na oglas za zapošljavanje moguće je preuzeti na mrežnoj stranici Gradskog društva Crvenog križa Osijek : http://bit.do/zazeli-javni-poziv , kao i u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Osijek na adresi Šetalište Petra Preradovića 6, 31000 Osijek, prvi kat, svakim radnim danom od 10.00 do 12.00 sati
  2. Životopis
  3. Preslika osobne iskaznice
  4. Preslika dokaza o stručnoj spremi (preslika svjedožbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja)
  5. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja.
  6. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave ovog oglasa)

Isprave je dovoljno priložiti u neovjerenoj preslici prilikom prijave na natječaj te ih je prije potpisivanja ugovora o radu potrebno predočiti u izvorniku.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017,98/19) i koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18, 32/20), dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom.

NAČIN PRIJAVE NA NATJEČAJ:

a) poštom ili osobnim dolaskom: Prijave na natječaj podnose se u roku 14 (četrnaest) dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zaključno sa 15. ožujka 2021.g., s obveznom naznakom naziva radnog mjesta na koje se kandidatkinja prijavljuje „Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ i naznakom mjesta rada (grad Osijek/općina Čepin/općina Šodolovci/općina Vladislavci). Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti, poštom ili osobnim dolaskom na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Šet. Petra Preradovića 6, Osijek, radnim danom od 10.00 do 12.00

b) putem e-maila: Prijave na natječaj putem e-maila podnose se u roku 14 (četrnaest) dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zaključno sa 15. ožujka 2021.g., a svu navedenu dokumentaciju potrebno je poslati na e-mail: pomocukucicrvenikrizosijek.hr skenirano u pdf formatu.

Sve kandidatkinje bit će obaviještene o rezultatima natječaja u zakonskom roku te će uspješne kandidatkinje biti obavještene o terminu razgovora za posao. Prijavom na natječaj, pristupnice natječaja su izričito suglasne da Gradsko društvo Crvenog križa Osijek može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018.).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 32.

Nivel educativo: Educación primaria.

Empleador: HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Osijek, Šet. P. Preradovića 6 , 1.kat, radnim dano Zamolba: Osijek, Šetalište  P. Preradovića 6 Email: crvenikrizosijek.hr" rel="nofollow">pomocukucicrvenikrizosijek.hr

Identificador de la vacante:1951538.

Ver las 656 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales a domicilio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: