Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > gestor de subvenciones y ayudas/gestora de subvenciones y ayudas > Asistent/ica Na Projektima

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contrato en Croacia de gestor de subvenciones y ayudas/gestora de subvenciones y ayudas

Asistent/ica Na Projektima

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas › Profesionales de nivel medio en finanzas y matemáticas › Tenedores de libros › gestor de subvenciones y ayudas/gestora de subvenciones y ayudas.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Business and administration associate professionals › Financial and mathematical associate professionals › Accounting associate professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

 • stručna sprema: SSS
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)
 • iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika završne svjedodžbe)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o radnom iskustvu i radnom stažu – presliku radne knjižice odnosno presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazama podataka Zavoda u vrijeme podnošenja prijave na natječaj ili dokaz o iskustvu rada u pripremi i provedbi EU projekata
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
 • motivacijsko pismo na engleskom jeziku

Opis poslova:

 • obavlja administrativnu pomoć voditelju projekta
 • prikuplja dokumentaciju za izradu projektne prijave u skladu s natječajem za financiranje projekta
 • sudjeluje u izradi projektnog prijedloga/prijave, akcijskog plana i projektnog plana nabave
 • kreira evidencijsku projektnu dokumentaciju prema uputama voditelja projekta
 • prikuplja, sortira i arhivira cjelokupnu projektnu dokumentaciju prema postavljenim rokovima
 • pruža podršku u organizaciji i provedbi svih ili dodijeljenih projektnih aktivnosti, uključujući osiguranje vidljivosti projekta sukladno uputama voditelja projekta
 • prikuplja dokumentaciju za izradu projektnih izvješća i internu evaluaciju projekta;
 • izrađuje (narativna i financijska) projektna izvješća sukladno uputama i pod nadzorom voditelja projekta

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan, ukoliko poslodavac to zahtijeva, dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

Potpunom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 14 dana od datuma objave natječaja na službenoj web stranici Pučkog otvorenog učilišta Varaždin (www.pouvarazdin.hr) na sljedeću adresu i na način kako slijedi:

 • preporučenom poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište Varaždin, Hallerova aleja 1/II, 42000 Varaždin uz napomenu “Prijava na natječaj za radno mjesto ASISTENT NA PROJKETIMA – ne otvaraj“
 • osobno na navedenu adresu predajom zatvorene omotnice na kojoj je navedeno: “Prijava na natječaj za radno mjesto ASISTENT NA PROJKETIMA – ne otvaraj“ uz zabilježbu u urudžbeni zapisnik

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Urednom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se pozvati na to pravo, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaz o invaliditetu.

https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da se njihovi podaci prikupljaju, koriste i dalje obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Kandidati u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: zastitapodatakapouvarazdin.hr. Ukoliko kandidat zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrat će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira i izuzet će se iz daljnjeg razmatranja.

S kandidatima prijavljenima na natječaj, koji ispunjavaju sve formalne uvjete, radi provjere znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta provest će razgovor (intervju) i testiranje znanja engleskog jezika – pisana i usmena provjera znanja. Oni kandidati koji ne pristupe razgovoru (intervjuu) i testiranju prema pozivu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati kandidatima natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Podaci o plaći nalaze se u Pravilniku o plaćama (KLASA: 007-03/2201/02, URBROJ: 2186-88-04-22-01 od 11.04.2022. godine, koji je stupio na snagu 19.04.2022. godine) Pučkog otvorenog učilišta Varaždin koji je dostupan na sljedećem linku:

https://www.pouvarazdin.hr/uploads/9/1/5/5/91554948/pravilnik_o_pla%C4%87ama_pou_vara%C5%BEdin.pdf

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) uz obavezni probni rok u trajanju od 2 mjeseca.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Hallerova aleja 1/II, 42000 Varaždin uz napomenu

Zamolba: Hallerova aleja 1/II, 42000 Varaždin uz napomenu

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 14 de Mayo de 2022, y con identificador de la vacante:2150865.

Ver las 35 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas › Profesionales de nivel medio en finanzas y matemáticas › Tenedores de libros › gestor de subvenciones y ayudas/gestora de subvenciones y ayudas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: