Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Oficinistas generales > Administrativno Pravni Radnik (m/ž)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ADMINISTRATIVNO PRAVNI RADNIK (M/Ž). Croacia

Oferta de empleo de Oficinistas generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.

Clerical support workers : General and keyboard clerks : General office clerks : General office clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

  U  V  J  E  T  I:

 

Kandidati  moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju / “N.N.”, br. 10/97., 107/07. i 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića

Kandidati  moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da imaju SSS-IV. stupanj, gimnazija, upravni, birotehnički ili ekonomski smjer,
  • poznavanje rada na PC-u,
  • 1 godina radnog iskustva.

 -probni rad 30 dana.                

Kandidati uz osobno potpisanu prijavu, molbu na natječaj prilažu u preslici:

  1. životopis.
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu / ako je uvjet za radno mjesto /,
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu
  5. dokaz o radnom stažu / elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje /
  6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju / ne starije od 6 mjeseci /:

      a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /čl. 25. St.2 

          Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju/

      b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak /čl. 25 st. 4.   

          Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /

       7.    kopija vozačke dozvole „B“ kategorije / ako je uvjet za radno mjesto /

 

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji /N.N. 121/17 / dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Sukladno odredbama Uredbe /EU/ 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 /osam/ dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Omiš,Četvrt Vrilo 1, 21310 Omiš s naznakom „za natječaj“.

 

Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.                                                                                      

                  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Odluka Upravnog vijeća o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ www.vrtic-omis.hr  u roku 8 dana od dana donošenja odluke čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

 

                                                                                           

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ OMIŠ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: 21.310  Omiš, Četvrt Vrilo 1

Identificador de la vacante:1783776.

Ver las 757 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: