Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Oficinistas generales > Administrativni/a Referent/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA. Croacia

Ofertas de Oficinistas generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.

Clerical support workers : General and keyboard clerks : General office clerks : General office clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 38. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula te čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Kl:100-01/20-02/2 Ur.broj:524-04/3-1-2/2-20-278 ravnateljica Centra objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

  1. Administrativni referent – 1 izvršitelj (m/ž), neodređeno puno radno vrijeme

1.1. Uvjeti:

- završeno srednje školsko obrazovanje,

- 1 godina radnog iskustva

- poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ,

– svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o radnom stažu - elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a,

– uvjerenje o nekažnjavanju ( izvornik ne stariji od mjesec dana)

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

CZR Pula dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama,na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom: "Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - ne otvaraj" ili osobno.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz raz­matranja.

Kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: Centar za rehabilitaciju Pula.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Centar za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, 5210

Identificador de la vacante:1980223.

Ver las 833 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: