Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Oficinistas generales > Administrativni/a Referent/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajo en Croacia de Oficinistas generales

Administrativni/a Referent/ica

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.

Clerical support workers : General and keyboard clerks : General office clerks : General office clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), te članka 19. stavka 1. istog zakona, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pokupsko objavljuje

O G L A S

za prijam službenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

na radno mjesto:

Administrativni referent – 1(jedan) izvršitelj/ica

Stručni uvjeti za radno mjesto

Administrativni referent

Stručni uvjeti za radno mjesto Administrativnog referenta:

- srednja stručna sprema ekonomskog, tehničkog ili općeg smjera,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit B kategorije.

Osoba se prima na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, a uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da isti položi u zakonskom roku. Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je odredbom članka 13. stavcima 1.-3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 ,61/11 i 4/18 ).

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 ,61/11 i 4/18 ) – punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke utvrđene odredbom članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 ,61/11 i 4/18 ).

Na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa pristupit će testiranju radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je isti povukao prijavu na objavljeni Oglas.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je provedena.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas, te će o navedenom razlogu biti pismenim putem obaviještena.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je kao dokaz o ostvarivanju prava prednosti dostaviti sljedeće:

· presliku rješenja, odnosno potvrdu o priznatom statusu

· potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa utvrditi će koje su prijave na Oglas pravodobne i potpune, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim Oglasom, te na web stranici Općine Pokupsko i oglasnoj ploči Općine Pokupsko objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 (pet) dana prije održavanja navedene provjere.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja će se vršiti provjera, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za navedenu provjeru nalaze se na web stranici Općine Pokupsko (www.pokupsko.hr).

Uz pisanu prijavu na Oglas svi kandidati dužni su priložiti u neovjerenom presliku:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica, odnosno ukoliko kandidat ne posjeduje niti jednu od navedenih isprava svoju pripadnost hrvatskom državljanstvu može dokazati domovnicom)

- dokaz o stručnoj spremi (diploma)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

i

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i vremenska razdoblja u kojima je obavljao navedene poslove)

- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci

- svjedodžbu o položenome državnom stručnom ispitu

- vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 , 61/11 i 4/18)

- vlastoručno potpisana izjava o korištenju osobnih podataka u postupku oglasa (izjava je sastavni dio uputa i obavijesti kandidatima).

- kopija vozačke dozvole.

Po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu, izabrani kandidat dostavlja traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prijave na Oglas s dokazima o ispunjenim uvjetima, dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi Zagreb, na adresu:

Općina Pokupsko

Pokupsko 25a

10414 Pokupsko

s naznakom „Ne otvaraj – za Oglas – Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko – Administrativni referent.“

O rezultatima izbora na temelju ovog Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OPĆINA POKUPSKO.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: 10414 POKUPSKO, POKUPSKO 25A

Identificador de la vacante:1815778.

Ver las 809 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: