Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Bomberos > 1. Vatrogasac/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1. VATROGASAC/ICA. Croacia

Empleo en Croacia de Bomberos

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Bomberos.

Service and sales workers : Protective services workers : Protective services workers : Fire-fighters

Descripción de la oferta de trabajo:

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

1. VATROGASAC – 1 izvršitelj , za prijem u radni odnos na neodređeno    

- probni rad 2 mjeseca

- Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja vatrogasaca.

UVJETI:

Vatrogasac mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1. SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac

2. hrvatski državljanin

3. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog  

    vatrogasca

4. posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost

5. posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

6. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

7. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

- preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnica),

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 51. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o vatrogastvu, s naznakom roka izdvajanja i ne starije od 30 dana od raspisivanja ovog natječaja.

- važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Za radno mjesto pod brojem 8, obavezno naznačiti: „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja - ne otvaraj.“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb

Identificador de la vacante:1906077.

Ver las 43 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Bomberos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: