Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Matemáticos, actuarios y estadísticos > 1. Stručni/a Suradnik/ca

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1. STRUČNI/A SURADNIK/CA. Croacia

Contratación de Matemáticos, actuarios y estadísticos en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos.

Professionals : Science and engineering professionals : Mathematicians, actuaries and statisticians : Mathematicians, actuaries and statisticians

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj: 78/17) te primjenom klauzule 2 za 1, a u skladu s točkama 2. i 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 70/16, 74/17 i 71/18), Ministarstvo uprave raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

za sljedeće radno mjesto:

SAMOSTALNI SEKTOR ZA RAZVOJ JAVNE UPRAVE I EU PROJEKTE

SLUŽBA ZA PLANIRANJE RAZVOJA JAVNE UPRAVE, UPRAVLJANJE KVALITETOM I USKLAĐIVANJE S POLITIKAMA EU

1. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, humanističke, tehničke ili prirodne struke,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

- poznavanje rada na računalu

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv unutarnje ustrojstvene jedinice (uprave, sektora, službe, odjela) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis,

2. preslika diplome ili svjedodžbe,

3. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja

b) ugovor o radu ili ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo uprave, Zagreb, Maksimirska 63, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 – pročišćeni tekst,152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar uprave.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se provodi u dvije faze, nakon kojih slijedi razgovor s Komisijom (intervju).

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu ako je taj uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Ministarstva uprave  (www.uprava.gov.hr).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Ministarstva uprave  (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom javnog natječaja.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar uprave će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: MINISTARSTVO UPRAVE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Maksimirska 63, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1731296.

Ver las 35 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: