Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Agrónomos > čuvar/ica Prirode I Vrste

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Croacia de Agrónomos

čuvar/ica Prirode I Vrste

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Profesionales en ciencias biológicas : Agrónomos y afines.

Professionals : Science and engineering professionals : Life science professionals : Farming, forestry and fisheries advisers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 134. stavak 1. podstavak 7. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 12., 28. i 29. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije od 31. kolovoza 2017. godine (KLASA: 011-01/17-01/03; URBROJ: 2117/1-17-17-05), članka 5. stavak 2. i članka 6. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama radnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA: 011-01/19-01/01; URBROJ: 2117/1-17-19-09 od 23. rujna 2019. godine), članka 4. i članka 6. stavak 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA: 011-01/19-01/02; URBROJ: 2117/1-17-20-05 od 29. siječnja 2020. godine), te članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor Čuvara prirode I. vrste Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA: 023-01/20-01/03; URBROJ: 2117/1-17-20-01 od 07. veljače 2020. godine), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

 • Čuvar prirode I. vrste – 1 izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme uz obvezni rok probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu.

  Opis poslova radnog mjesta:

 • provodi i prati izvršavanje zakonske obveze Čuvara prirode sukladno člancima 206., 208. i 209. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19);
 • obavlja poslove neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže;
 • sudjeluje u izradi godišnjih programa zaštite i ostalih planskih dokumenata, općih akata i akata poslovanja koji se odnose na rad iz djelokruga rada Službe čuvara prirode;
 • obavlja poslove čuvanja i promicanja zaštićenog područja, a osobito planiranje, organiziranje i izvođenje edukativnih šetnji, ekološku poduku posjetitelja i lokalnog stanovništva;
 • skrbi o sigurnosti posjetitelja i poduzimanju radnji spašavanja;
 • obavlja poslove praćenja stanja prirode;
 • surađuje na uspostavi GIS baze podataka i njenom popunjavanju;
 • surađuje na uspostavi baze fotodokumentacije zaštićenihpodručja i pripadajuće prirodne raznolikosti;
 • sudjeluje u poslovima održavanja infrastrukture i imovine Ustanove (nepokretna i pokretna imovina Ustanove);
 • sudjeluje u obavljanju poslova zaštite od požara;
 • sudjeluje u poslovima koncesijskih odobrenja;
 • sudjeluje u radu stručnih tijela;
 • sudjeluje u postupcima javne nabave te za potrebe iste obavlja sve poslove iz javne nabave za potrebe Ustanove;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja Službe i/ili Ravnatelja.

  Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo;
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih područja;
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, od čega najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima iz djelokruga zaštite prirode;
 • položen stručni ispit za čuvara prirode;
 • posjedovanje važećeg certifikata za provođenje javne nabave (prednost);
 • poznavanje rada na računalu, uključivši Microsoft Office paket;
 • znanje najmanje jednog stranog jezika;
 • položen vozački ispit za vozila B kategorije i znanje upravljanja navedenom kategorijom.

Sukladno članku 207. stavak 5. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) zapreke za prijam u službu Čuvara prirode postoje za osobe:

 • protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kazneno djelo protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu;
 • kojima je prestala služba zbog teške povrede službene dužnosti, u razdoblju od četiri godine od prestanka službe;
 • kojima je prestala služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u razdoblju od četiri godine od prestanka službe.

Uz potpisanu prijavu na natječaj s osobnim podacima za kontakt, potrebno je priložiti:

 1. životopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice),
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (ovjeren preslik diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi),
 4. dokaz o radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za čuvara prirode (ovjereni preslik uvjerenja),
 6. dokaz o odgovarajućem znanju stranog jezika,
 7. dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije (preslik vozačke dozvole),
 8. dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat/-kinja na njega poziva,
 9. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama (izvornik).

Ako nije navedeno da se isprave prilažu u izvorniku ili ovjerenoj kopiji, tražene isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (www.zastita-prirode-dnz.hr).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima/-kinjama prijavljenim na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Upravno vijeće, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za Čuvara prirode I. vrste«.

Kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašeno radno mjesto i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i razgovorom. Kandidati/-kinje će o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora te o popisu literature na kojoj se temelji testiranje biti obavješteni elektroničkom poštom, odnosno pozvani telefonski, uz objavu podataka i na službenoj internetskoj Ustanove (www.zastita-prirode-dnz.hr) najmanje sedam dana prije njegovog održavanja.

Ako kandidat/-kinja ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatra se da je povukao/-la prijavu na natječaj.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete odnosno ako prijavljeni kandidati ne pristupe testiranju i/ili razgovoru ili ako pristupljeli kandidati/-kinje ne zadovolje na testiranju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije će obustaviti postupak po objavljenom javnom natječaju.

O krajnjim rezultatima natječaja kandidati/-kinje će biti obaviješteni dostavom Obavijesti o izboru izabranog kandidata ili o obustavi/poništenju natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Obavijest o ishodu natječaja bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Ustanove (www.zastita-prirode-dnz.hr) sukladno članku 10. stavku 1. točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narone novine broj 25/13 i 85/15).

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije kao Voditelj obrade osobnih podataka štiti privatnost kandidata te obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni radi provođenja selekcijskog postupka povodom objavljenog natječaja za ovo radno mjesto. Po gore navedenoj pravnoj osnovi i u skladu sa naznačenom svrhom, prikuplja i obrađuje one osobne podatke kandidata koji su sadržani u životopisu, kao i druge podatke koje prikupi tijekom testiranja, usmenog razgovora i drugih radnji u selekcijskom postupku. Budući da su osobni podaci koje kandidati dostavljaju nužni za razmatranje prijave kandidata za posao i donošenje odluke o zapošljavanju, obavještavaju se kandidati da u slučaju uskrate davanja traženih podataka Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije neće biti u mogućnosti razmatrati prijavu na natječaj/za zapošljavanje. U navedenom smislu prijavom na natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat i da pristaje da se podaci objave sukladno odredbama članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15). Dostavom životopisa kandidat jamči da su podaci koje je u ovu svrhu predočio istiniti i potpuni, te potvrđuje da je primio na znanje da će Voditelj obrade vršiti obradu osobnih podataka iz prijave na natječaj i priloga, a što obuhvaća pravo na prikupljanje, bilježenje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, obavljanje uvida, uporabu, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje podataka. Ustanova će osobne podatke iz životopisa čuvati za vrijeme trajanja natječaja, a nakon čega će se podaci brisati ili uništiti izuzev ukoliko je navedeno potrebno radi obrane od pravnih zahtjeva te potrebom čuvanja dokumentacije radi opravdanja zapisnika o javnom natječaju (transparentnost postupka). U navedenom slučaju podaci će se zadržati, ali ne i dalje obrađivati. U slučaju da ugovor o radu bude s kandidatom sklopljen, podaci će se čuvati za vrijeme trajanja radnog odnosa odnosno sve dok postoji obveza odnosno opravdani interes Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije na čuvanje dokumentacije vezano za radni odnos. U slučaju brisanja podataka ili uništavanja podataka, u svrhu vođenja internih statistika, Ustanova će trajno čuvati samo podatak o činjenici da ste se prijavili na ovaj natječaj.

Čuvara prirode I. vrste imenuje Upravno vijeće na prijedlog Ravnateljice. Temeljem odluke o imenovanju, s imenovanim kandidatom/-tkinjom sklapa se ugovor o radu, sukladno odredbama Zakona o radu i općim aktima Ustanove.

Odabrani kandidat/-kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz napomenu da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim

dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: BRANITELJA DUBROVNIKA 41, 20000 DUBROVNIK

Identificador de la vacante:1847755.

Ver las 60 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Profesionales en ciencias biológicas : Agrónomos y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: