Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > čistač/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Croacia de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

čistač/ica

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: poslovi čistača/ice utvrđeni Pravilnikom o sistematizaciji poslova.

Razina obrazovanja: završeno osnovnoškolsko obrazovanje.

Uz prijavu kandidati7kinje trebaju priložiti: životopis, svjedodžbu kao dokaz o stručnoj spremi, potvrdu/elektronski zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrv. zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prednost: kandidati/kinje s iskustvom rada u ustanovi socijalne skrbi.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat/kinje koji  podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kandidat/kinja koji ne pristupi razgovoru/ provjeri/testiranju smatra se da je povukao i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj bit će obavješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja što uključuje i dostavu obavijesti o izabranom kandidatu/kinji svim kandidatima/kinjama koji su se prijavili na natječaj.

Odabrani kandidat/kinja prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'',  broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljevanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi poziva na pravo prvenstva prilikom zapošljavanja po nekoj drugoj osnovi dužna je osim dokaza o ispunjavanju uvjeta priložiti i dokaze propisane posebnim zakonom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'', Kušlanova 59a, 10000 Zagreb, s naznakom: ''Natječaj za čistača/icu'', u roku od 7 dana od  dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama (05.06.2019.).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Kušlanova 59a, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1764020.

Ver las 2,055 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: