Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > čistač / čistačica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ČISTAČ / ČISTAČICA. Croacia

Demanda en Croacia de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17, 12/18 i 2/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/18-04/100048, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 27. svibnja 2019., Trgovački sud u Splitu raspisuje 

OGLAS 

za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Trgovački sud u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta:  

- Čistačica – 1 izvršitelj/ica 

Uvjeti:

- niža stručna sprema ili osnovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva. 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 140/05, 142/16, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-proč.tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17). 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. 

Namještenik se prima u radni odnos uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca. 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 

Uz prijavu na oglas, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice,

    putovnice ili domovnice),

        3.     presliku svjedodžbe,

        4 .   presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima

   evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. 

  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. 

  Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Trgovačkog suda u Splitu http://sudovi.pravosudje.hr/tssp/, neposredno ili poštom na adresu: Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6, 21000 Split, s naznakom: "Za oglas – za radno mjesto čistačica". 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri prijmu u državnu službu prema članku 101. Zakona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Oglas se objavljuje na e-oglasnoj ploči i na web stranici Trgovačkog suda u Splitu i putem područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Splitu. 

Komisiju za provedbu oglasa imenuje predsjednica suda. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, čije su prijave pravodobne i potpune, te obavlja razgovor s kandidatima i utvrđuje rang-listu kandidata. Kandidati će biti pozvani na razgovor putem kontaktnih podataka putem e-maila ili telefona. 

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila na intervju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o izboru, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijama u radni odnos. 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici Trgovačkog suda u Splitu http://sudovi.pravosudje.hr/tssp/

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora objavit će se najmanje pet dana prije na web stranicama Trgovačkog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/tssp/). 

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom oglasu. 

Odluka o izboru kandidata dostavlja se kandidatima javnom objavom na web stranici Trgovačkog suda u Splitu http://sudovi.pravosudje.hr/tssp/

Dostava odluke o izboru svim kandidatima smatra se izvršenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Trgovačkog suda u Splitu.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: TRGOVAČKI SUD U SPLITU.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: SUKOIŠANSKA 6, 21000 SPLIT

Identificador de la vacante:1762827.

Ver las 1,906 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: