Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

132 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

 • : petit un organizet ar saimnieciskas darbibas organizešanu un vadišanu saistitus finanšu, juridiskos un organizatoriskos aspektus; petit un skaidrot iekšejo ekonomiku un saimniekošanas iespejas, informet par šiem jautajumiem un konsultet; piedalities nozares politikas vai attistibas strategijas... Aksys Business Experts, SIA.
 • : Centrala finanšu un ligumu agentura aicina pievienoties Izglitibas infrastrukturas attistibas projektu nodala PROJEKTA VADITAJUS – profesijas kods 242201(ieredna amati uz noteiktu laiku uz 5 gadiem)Tavi uzdevumi bus nodrošinat 2014.-2020.gada planošanas perioda Eiropas Savienibas strukturfondu... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Centrala finanšu un ligumu agentura aicina pievienoties Izglitibas, zinatnes un cilvekresursu attistibas projektu atlases nodalai VECAKO EKSPERTU vai EKSPERTU(ieredna amata vietas uz noteiktu laiku uz 2 gadiem, ar iespeju pec noteikta termina darbu turpinat cita strukturvieniba) Tavi darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Aicinam pieteikties pretendentus Valsts policijasGalvenas kartibas policijas parvaldes Satiksmes drošibas parvaldes Satiksmes uzraudzibas un koordinacijas biroja Fotoradaru nodalas inspektora amatam(amatpersona ar specialo dienesta pakapi) Galvenie amata pienakumi: -    analizet un apstradat... 'LR IEKŠLIETU MINISTRIJAS VALSTS POLICIJA'.
 • : Sabiedribas integracijas fonda (reg. nr. 90001237779) sekretariatsizsludina konkursu uz vakanto amata vietu motivacijas programmas koordinators/-e, 1 vakance (Projektu nodalas Pasakuma Nr.9.1.4.4. “Dažadibu veicinašana (diskriminacijas noveršana)” projekta ieviešanas vieniba) Prasibas... 'SABIEDRIBAS INTEGRACIJAS FONDS'.
 • : Centrala finanšu un ligumu agentura aicina pievienoties Infrastrukturas projektu atlases nodalai VECAKO EKSPERTU vai EKSPERTU - profesijas kods 242209 (ieredna amata vietas uz noteiktu laiku uz 2 gadiem, ar iespeju pec noteikta termina darbu turpinat cita strukturvieniba) Tavi darba pienakumi... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu  „Artex Latvia” ir uznemums, kurš darbojas industrialas šušanas joma. Uznemums mekle projektu vaditaju  darbam Smiltene. Darba pienakumi: Ražošanas procesa planošana un vadišana; Ražošanas tehnologiska procesa izstrade unvadiba; Iekartu... Artex Latvia, SIA.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla - sabiedriskais darbs - izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJAizsludina atklatu konkursu uz vakanto ieredna amatuJuridiska departamenta Privato tiesibu nodalas vecakais referents Pretendentam izvirzitas prasibas:•    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam;•    atbilstiba likuma „Par valsts noslepumu”... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJAizsludina atklatu konkursu uz Juridiska departamenta Starptautisko tiesibu nodalas vecaka referenta amatu (uz noteiktu (ieredna prombutnes) laiku) Pretendentam izvirzitas prasibas:•    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam;•    atbilstiba... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts probacijas dienests ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade,kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinošarakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijasklientu uzraudziba un socialas uzvedibas... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr. 90000794228; www.lad.gov.lv)aicina darbaLAUKSAIMNIECIBAS UN LAUKU ATTISTIBAS DEPARTAMENTALAUKSAIMNIECIBAS UN MEŽSAIMNIECIBAS DALAS VECAKO REFERENTU/-I (ieredna amats uz noteiktu laiku) Lauksaimniecibas un mežsaimniecibas dalas komanda, kuras galvenie uzdevumi... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • : „Valsts augu aizsardzibas dienests (reg.Nr.90000042982) izsludina atklatu konkursu uz vakanto ieredna amatu – Zemgales regionalas nodalas vecakais inspektors Prasibas pretendentiem: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam - augstaka izglitiba lauksaimnieciba, mežsaimnieciba... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • : Valsts tehniskas uzraudzibas agentura izsludina konkursu uz šadu amatu:inspektors (uz nenoteiktu laiku, darba vieta Jekabpils) Prasibas amata pretendentiem:•    augstaka izglitiba (priekšroka inženierzinatnem)•    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam•    profesionala... VALSTS TEHNISKAS UZRAUDZIBAS AGENTURA.
 • : Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – Uzraudzibas nodalas ESF projekta “Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/1/001) eksperta/-es amatu(1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta norises laiku) Prasibas pretendentiem: •    augstaka izglitiba... 'Nodarbinatibas valsts agentura'.
 • : „Valsts augu aizsardzibas dienests (reg.Nr.90000042982) izsludina konkursu uz vakanto darba vietu – Nacionalas seklu kontroles laboratorijas Vecakais eksperts (seklkopiba) uz nenoteiktu laiku Prasibas pretendentiem: - videja izglitiba; - darba pieredze ar seklkopibu vai... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • : Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu Vidzemes regionalaja Valsts darba inspekcijas Siguldas biroja - 1 inspektora amata vieta uz nenoteiktu laiku (darba vieta Sigulda). Prasibas pretendentiem/-em: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam;... 'VALSTS DARBA INSPEKCIJA'.
 • : Musu klients ir musdieniga buvniecibas profesionalu komanda, kas koncentre spekus lielu un komplicetu buvniecibas projektu efektivai un kvalitativai izpildei. Musu klienta merkis ir klut par drošako buvniecibas uznemumu Latvija. Uznemums aicina pievienoties savai komandai buvnie IG Konsultacijas, SIA.
 • : Kriminalpolicijas nodalaAmata pienakumi:Veic izmeklešanu saskana ar normativajiem aktiem Valsts policijas regiona parvaldes iecirkna apkalpojamaja teritorija izdarito noziedzigo nodarijumu atklašanai:1.Uzsak kriminalprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklešanu.2.Pienem lemumus par... VALSTS POLICIJAS KURZEMES REGIONA PARVALDE.
 • : Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienests aicina pieteikties konkursa kartiba pretendentus Projektu vadibas nodalas projektu vaditaja amatam uz noteiktu laiku Darba vieta:Riga, Laktas iela 8 Prasibas pretendentam Izglitiba vadibas zinibas, velams projektu vadiba, (var but... Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienests.
 • : Olaines novada pašvaldiba izsludina pieteikšanosBuvinspektora paliga un digitalo karšu uzturetaja amatam Prasibas kandidatiem: ?    augstaka izglitiba arhitekturas vai buvniecibas joma, vai pielaujama cita izglitiba, ja darba pieredze pašvaldibas darba lielaka par 3 gadiem (piem.:... OLAINES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • : Projektu vaditajs Ventspili Darba pienakumi •    Sadarbibas veidošana ar atbildigajam iestadem, apmacibu grupu komplektešana•    Apmacibu istenošanas planošana, organizešana un koordinešana•    Apmacibu istenošanai nepieciešamo resursu nodrošinašana - pasniedzeju... MACIBU UN KONSULTACIJU CENTRS ABC SIA.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJA izsludina atklatu atkartotu konkursu uz darbinieka amata vietu Centralas gramatvedibas vecakais referents  (uz noteiktu (darbinieka prombutnes) laiku)Pretendentam izvirzitas prasibas:•    atbilstiba likuma „Par valsts noslepumu” 9.panta prasibam;•    nodalas... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : Ventspils pilsetas dome aicina pieteikties uz Buvniecibas administrativas inspekcijas buvinspektora amatu : Galvenie amata pienakumi: Apsekot buvobjektus un parliecinaties par kvalitativubuvdarbu izpildi, izmantoto buvmaterialu atbilstibu normativo aktu prasibam, kabuvniecibas... VENTSPILS PILSETAS DOME (galvenais).
 • : Darba pienakumi •    Sadarbibas veidošana ar atbildigajam iestadem, apmacibu grupu komplektešana•    Apmacibu istenošanas planošana, organizešana un koordinešana•    Apmacibu istenošanai nepieiešamo resursu nodrošinašana - pasniedzeju piesaiste, telpu nodrošinašana,... MACIBU UN KONSULTACIJU CENTRS ABC SIA.
 • : Izglitibas un zinatnes ministrija izsludina atklatu konkursu uzFinanšu departamenta vecaka referenta(viena amata vieta uz nenoteiktu laiku). Amata merkis: Budžeta planošanas un izpildes nodrošinašana budžeta programmai 02.00.00“Profesionalas izglitibas macibu iestades” sadarbiba... 'LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA'.
 • : Darba pienakumi •    Sadarbibas veidošana ar atbildigajam iestadem, apmacibu grupu komplektešana•    Apmacibu istenošanas planošana, organizešana un koordinešana•    Apmacibu istenošanai nepieiešamo resursu nodrošinašana - pasniedzeju piesaiste, telpu nodrošinašana,... MACIBU UN KONSULTACIJU CENTRS ABC SIA.
 • : Veselibas ministrija (reg. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv ) ir vadoša valsts parvaldes iestades veselibas nozare, kas izstrada un isteno valsts politiku sabiedribas veselibas nodrošinašanai vesela vide, veicinot profilaksi, popularizejot veseligu dzives veidu, ka ari radot nosacijumus,... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.