Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

126 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

 • : Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs ir atbildigs par lielako dalu nepartikas precu uzraudzibu Latvija, lai nodrošinatu, ka tikai drošas un prasibam atbilstošas preces nonak pateretaju un profesionalu rokas. Lai istenotu šis funkcijas, Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs (reg. Nr.... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • : Rigas domes Labklajibas departaments izsludina  Veselibas parvaldes Sabiedribas veselibas veicinašanas un profilakses nodalas galvena specialista amata pretendentu konkursu  (uz noteiktu laiku) Amata merkis: sabiedribas izpratnes veidošana par veseligu dzivesveidu un slimibu profilaksi 'RIGAS DOMES LABKLAJIBAS DEPARTAMENTS'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • : Musu klients ir uznemums, kas izstrada un realize augstas kvalitates interjera dizainu sabiedriskam telpam – veikaliem, birojiem, viesnicam u.c. Tas piedava pilnu pakalpojumu klastu no projekta pirmas skices lidz ta pilnigai istenošanai, proti, no interjera koncepta i IG Konsultacijas, SIA.
 • : Musu klients ir viens no lielakajiem buvniecibas uznemumiem un vadošais nekustamo ipašumu attistitajs Latvija, ka ari Baltijas buvniecibas tirgus lidera grupas uznemums, kura galvenie darbibas virzieni ir buvniecibas darbu veikšana un nekustamo ipašumu projektu attistišana. Uznemums sava... IG Konsultacijas, SIA.
 • : Latvijas Republikas ARLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto vecaka referenta (ieredna) amata vietu Eiropas Savienibas koordinacijas un politiku departamenta Visparejo un institucionalo lietu nodala uz nenoteiktu laiku. Pretendentiem/-em tiek izvirzitas šadas prasibas:-    Atbilstiba... LATVIJAS REPUBLIKAS ARLIETU MINISTRIJA.
 • : Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • : Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uz ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgakam darba mužam”Projekta vaditaja/-s amatu(1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku) Prasibas pretendentiem/-em: •    Akademiska vai otra limena profesionala... 'Nodarbinatibas valsts agentura'.
 • : Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uzES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgakam darba mužam’’vecaka eksperta/-es amatu(1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta istenošanas laiku) Prasibas pretendentiem/-em: •    akademiska vai otra limena... 'Nodarbinatibas valsts agentura'.
 • : Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • : Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests(Maskavas iela 5, Riga LV-1050, Reg.nr.90000049834),aicina pieteikties pretendentusPlanošanas un koordinacijas nodalas vecaka specialista/es amatam(amata kods 2422 03) Maskavas iela 5, LV 1050 Prasibas pretendentam: •    akademiska vai otra... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
 • : Rigas pilsetas buvvalde,  registracijas Nr.90002719440, aicina pieteikties amatam Buvniecibas kontroles parvaldes Rigas pilsetas buvinspekcijas GALVENAIS/-A  BUVINSPEKTORS/-E Galvenie darba pienakumi: •    kontrolet buvniecibas procesa tiesiskumu atbilstoši speka esošajiem... Rigas pilsetas buvvalde.
 • : LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBAS ADMINISTRACIJA  izsludina pretendentu pieteikšanos uz BUVINSPEKTORA amatu uz nenoteiktu laiku PRASIBAS, pamatojoties uz 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.499 ” Noteikumi par buvinspektoriem” un 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • : Partikas un veterinarais dienests izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku – lidz 2020.gada 31.decembrim) – Partikas un veterinara dienesta Ziemellatgales parvaldes         inspektors/-e partikas uzraudzibas joma 'PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS'.
 • : Energetikas departamenta vecako ekspertu/-i (elektroenergijas un gazes tirgus uzraudzibas jautajumos),kas gatavs/-a uznemties atbildibu par energetikas sektora regulešanu, patik izvirzit merkus un sasniegt rezultatus, un ir velme ar savu darbu publiskaja parvalde stradat sabiedribas labaPienakumi:-    gazes... 'SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULEŠANAS KOMISIJA'.
 • : Planot un realizet jaunatnes politiku novada; Vadit jauniešu iniciativu centra administrativo darbu; Veicinat jauniešu pilsonisko lidzdalibu; Organizet jauniešu izglitojošus, attistošus un audzinošus pasakumus, nodrošinot jauniešiem iespeju lietderigi izmantot brivo laiku;... Plavinu novada dome.
 • : LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBAS ADMINISTRACIJA izsludina pretendentu pieteikšanos uz PROJEKTU VADITAJA amatu uz nenoteiktu laiku Prasibas: Augstaka izglitiba ekonomika, socialajas zinatnes vai cita ar projektu vadišanu saistita joma, velams sertifikats projektu vadiba IPMA (International... LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • : Valsts zemes dienests (reg.Nr.90000030432) ir Tieslietu ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas nodrošina Nekustama ipašuma valsts kadastra darbibu, Valsts adrešu registra un Apgrutinato teritoriju informacijas sistemas darbibu, ka ari veic buvju kadastralo uzmerišanu... VALSTS ZEMES DIENESTS.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Referents (uz nenoteiktu laiku) Eiropas Savienibas fondu vadibas un kontroles departamenta Eiropas Savienibas fondu ieviešanas vadibas nodala Eiropas Savienibas fondu vadibas un kontroles departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina Eiropas Sociala fonda, Eiropas Regionala attistibas fonda... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : SIA “FA Advise” ir uznemums, kurš nodarbojas ar konsultaciju pakalpojumiem finanšu menedžmenta, jurisprudences un biznesa attistibas joma starptautiska limeni. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus – profesionalus, augsti motivetus un uz rezultatu... FA Advise, SIA.
 • : SIA “FA Advise” ir uznemums, kurš nodarbojas ar konsultaciju pakalpojumiem finanšu menedžmenta, jurisprudences un biznesa attistibas joma starptautiska limeni. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus –profesionalus, augsti motivetus un uz rezultatu... FA Advise, SIA.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agentura (reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Jelgavas regionalas nodalas Pensiju dalas inspektora – valsts civildienestaieredna amatu ( vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Jelgava ) Galvenie pienakumi: •  konsultet... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agentura (reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Jelgavas regionalas nodalas Klientu apkalpošanas dalas inspektora – valsts civildienestaieredna amatu ( vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Jelgava ) Galvenie pienakumi: • ... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Galvenie pienakumi: Planot projektu izstradi, nodrošinat to uzraudzibu un sekmigu norisi; Aprekinat projektu izmaksas un investicijam nepieciešamoslidzeklus; Sastadit projektu pamatplanus, budžetu un atskaites; Sadarboties ar projekta iesaistitajam pusem; Veikt projekta risku... Plavinu novada dome.
 • : Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija izsludina... Veselibas inspekcija.
 • : Rigas domes Pilsetas attistibas departaments (registracijas Nr.90000056484) aicina pieteikties Geomatikas parvaldes Geotelpiskas informacijas aprites nodalas vakancei galvenais (-a) projektu vaditajs (-a) Galvenie darba pienakumi: vadit Geomatikas parvaldes kompetence esošos projektus,... 'RIGAS DOMES PILSETAS ATTISTIBAS DEPARTAMENTS'.
 • : Vidzemes regionalas nodalas eksperts (seklkopiba) Galvenie darba uzdevumi: - kartot seklu paraugu pienemšanu; - kartot seklu kvalitates uzskaites dokumentaciju; - veikt seklu kvalitates analizes atbilstoši normativajiem aktiem Prasibas pretendentiem: - videja vai videja speciala... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • : Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr.LV90000064301) izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, lidz 2020.gada 31.decembrim) - Partikas un veterinara dienesta Ziemelkurzemes parvaldes INSPEKTORS/-E (darbavieta: Dagu iela 2, Talsi) Nepieciešamas... 'PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS'.