Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

214 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

 • : VSIA „Latvijas, Vides, geologijas un meteorologijas centrs” aicina pievienoties savam kolektivam SpecialistuGeologijas nodalaGalvenie pienakumi:•    Geologiskas informacijas apkopošana, analize un interpretacija (Valsts geologijas fonda materiali, klientu pieprasijumi u.c.)•    Geotelpiskas... Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centr.
 • : Rigas Socialais dienests mekle papildinajumu sava komanda un aicina pievienoties savam kolektivam             REFERENTU ASISTENTA PAKALPOJUMA PIEŠKIRŠANAS JOMA – uz 0.5 slodzi                    ASISTENTA PAKALPOJUMA PAŠVADIBA ADMINISTREŠANAS NODALA... Rigas Socialais dienests.
 • : Latvijas Investiciju un attistibas agentura izsludina konkursu uz Tehnologiju departamentaTehnologiju parneses nodalas vadoša eksperta amata vietu(ieredna amata vieta uz noteiktu laiku – lidz 2019.gada 31.decembrim) Latvijas Investiciju un attistibas agentura mekle darbinieku, kuru galvenais... Latvijas Investiciju un attistibas agentura.
 • : VALSTS VIDES DIENESTS.
 • : TIESU ADMINISTRACIJA.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla - sabiedriskais darbs - izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : BBCAssets Management SIA aicina darba nekustama ipašuma PARVALDNIEKU. Darba prasibas: •    pieredze lidziga amata ne mazaka par 3 gadiem; •    augstaka izglitiba; •    anglu valodas zinašanas; pienakumi saskana ar MK noteikumiem Nr.461. Kontaktinformacija: legal#bbcriga.com BBCAssets Management, SIA.
 • : „ Valsts augu aizsardzibas dienests (reg.Nr.90000042982) izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu – Visparejas uzraudzibas dalas inspektors . Prasibas pretendentiem: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam - augstaka izglitiba lauksaimnieciba,... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJA izsludina atklatu konkursu uz vakanto ieredna amatuJuridiska departamenta Tiesibu aktu nodalas vecakais eksperts Pretendentam izvirzitas prasibas: •    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam;•    atbilstiba likuma „Par valsts noslepumu”... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJA izsludina atklatu konkursu uz vakanto ieredna amata vietuResursu planošanas departamentaBudžeta un investiciju planošanas nodalas vecakais referents Ja esi gatavs stradat valsts parvalde, pienemt jaunus izaicinajumus, dot ieguldijumu Nacionalo brunoto speku attistiba,... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : DAUGAVPILS NOVADA KULTURAS PARVALDE izsludina vakanci PROJEKTU VADITAJA amatam Darba pamatpienakumi: - izstradat starptautiskas un vietejas sadarbibas projektus, organizet investiciju piesaisti Daugavpils novada Kulturas parvaldes uzdevumu izpildei; - vadit starptautiskas un vietejas... DAUGAVPILS NOVADA KULTURAS PARVALDE.
 • : BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDIBA aicina darba Izglitibas pakalpojumu specialistu (-i) (UZ NENOTEIKTU LAIKU ) Prasibaspretendentam: Augstaka izglitiba;     Burtnieku novada pašvaldiba.
 • : Projektu vaditajs Darba pienakumi•    Sadarbibas veidošana ar atbildigajam iestadem, apmacibu grupu komplektešana•    Apmacibu istenošanas planošana, organizešana un koordinešana•    Apmacibu istenošanai nepieiešamo resursu nodrošinašana - pasniedzeju piesaiste,... MACIBU UN KONSULTACIJU CENTRS ABC, SIA.
 • : 'Nodarbinatibas valsts agentura'.
 • : 1. Planot, vadit un uzraudzit Bauskas novada pašvaldibas (turpmak – pašvaldibas) eku un buvju buvniecibas procesus: 1.1 nodrošinat projektu istenošanu atbilstoši planotajam un ligumu prasibam; 1.2. koordinet un kontrolet projektu izpildi atbil Bauskas novada administracija.
 • : Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests (Maskavas iela 5, Riga LV-1050, Reg.nr.90000049834),aicina pieteikties pretendentusPlanošanas un koordinacijas nodalas vecaka specialista/es amatam(amata kods 2422 03) Maskavas iela 3, LV 1050 Prasibas pretendentam: •    akademiska vai otra... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
 • : Labklajibas ministrija izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu - Darba tirgus politikas departamenta vecakais eksperts (specializacija – darbaspeka migracijas ricibpolitikas izstrade) uz noteiktu laiku, lidz 2020. gada 9. oktobrim Prasibas pretendentiem: •    atbilstiba... 'LR LABKLAJIBAS MINISTRIJA'.
 • : Labklajibas ministrija izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu – Darba tirgus politikas departamenta vecakais eksperts  (specializacija - personu ar invaliditati nodarbinatibas ricibpolitikas izstrade)  ( uz noteiktu laiku , uz ieredna prombutnes laiku) ... 'LR LABKLAJIBAS MINISTRIJA'.
 • : 'Nodarbinatibas valsts agentura'.
 • : Projektu vadišana:        Planot, nerktiecigi organizet un izpildit socialo/tirgus petijumu projektu istenošanuatbilstoši noteiktam uzdevumam, terminiem un planotai budžeta prognozei (internetaaptaujas, tiešas intervijas, telefonintervijas, fokusa grupu diskus Aptauju Centrs, SIA.
 • : NAMU PARVALDNIEKS/-CE Darba pienakumi : veikt  parvaldišana nodoto dzivojamo maju un tam piesaistito zemes gabalu apsekošanu; veikt dzivojamo maju tehniskas apkopes un remontdarbu pasutijumus, parraudzit remontdarbu izpildes gaitu; uzturet un aktualizet dzivojamo maju lietas; ... GULBENES NAMI SIA(galvenais).
 • : Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu Kurzemes regionalaja Valsts darba inspekcija Saldus biroja - 1 inspektora amata vieta uz nenoteiktu laiku (darbavieta Saldu) Prasibas pretendentiem/-em: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam-... 'VALSTS DARBA INSPEKCIJA'.
 • : DATU VALSTS INSPEKCIJA.
 • : DATU VALSTS INSPEKCIJA.
 • : 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : DATU VALSTS INSPEKCIJA.
 • : 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Latvijas Republikas ARLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto vecaka referenta (ieredna) amata vietu Konsulara departamenta Konsulari tiesisko jautajumu nodala uz noteiktu laiku. Pretendentiem/-em tiek izvirzitas šadas prasibas: -    Atbilstiba Diplomatiska un konsulara dienesta... LATVIJAS REPUBLIKAS ARLIETU MINISTRIJA.
 • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu parvaldes referents/e Juridiska un iepirkumu nodrošinajuma departamenta Precu un pakalpojumu ligumu un iepirkumu nodala (vakance uz nenoteiktu laiku) Visparejie darba pienakumi: ... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Energijas tirgus un infrastrukturas departamenta Elektroenergijas tirgus un infrastrukturas nodalas vecaka/-as referenta/-es amatu Prasibas pretendentam: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam- akademiska vai otra limena augstaka... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • : Latvijas Republikas ARLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto vecaka referenta (ieredna) amata vietu Juridiska departamenta Starptautisko ligumu nodala uz nenoteiktu laiku. Pretendentiem/-em tiek izvirzitas šadas prasibas: -    Atbilstiba Diplomatiska un konsulara dienesta likuma... LATVIJAS REPUBLIKAS ARLIETU MINISTRIJA.