Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

155 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

 • : 1. iesaistit Vecumnieku novada jauniešus neformalas izglitibas aktivitates, organizet neformalas izglitibas apmacibas, ka ari veicinat šo jauniešu iesaistišanu dažados starptautiskos izglitojošos un apmainu projektos un programmas; 2. veicinat Vecumnieku novada jauniešu iniciativas... Jaunatne smaidam, BDR.
 • : Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija (Reg. Nr. 90000028508)izsludina atklatu konkursu uz Klimata parmainu departamenta vecaka referenta valsts civildienesta ieredna amatu (uz noteiktu laiku) Prasibas pretendentam: atbilstiba Valsts civi LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZIBAS UN REGIONAL.
 • : Centrala finanšu un ligumu agentura aicina pievienoties Sabiedribas attistibas projektu nodalaiVECAKO EKSPERTU (uz ieredna prombutnes laiku) Tavi darba uzdevumi bus nodrošinat Eiropas Savienibas fondu projektu ietvaros veikto iepirkumu pirmsparbaudes un iepirkumu parbaudes, nodrošinat... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Iepirkumu uzraudzibas birojs (registracijas Nr.90001263305) ir Finanšu ministrijas padotiba esoša tiešas valsts parvaldes iestade, kas veic valsts parvaldes funkciju iepirkumu proceduru uzraudziba un ir funkcionali augstaka iestade attieciba uz iesniegumu izskatišanu par iepirkuma proceduras... 'IEPIRKUMU UZRAUDZIBAS BIROJS'.
 • : Musu klients ir viens no lielakajiem buvniecibas uznemumiem un vadošais nekustamo ipašumu attistitajs Latvija, ka ari Baltijas buvniecibas tirgus lidera grupas uznemums, kura galvenie darbibas virzieni ir buvniecibas darbu veikšana un nekustamo ipašumu projektu attistišana. Uznemums sava... IG Konsultacijas, SIA.
 • : Pašvaldibas SIA „Ventspils reiss” aicina darba PROJEKTU VADITAJU- FINANŠU EKONOMISTU•Projektu izstradašana un vadišana •Attistibas iespeju meklešana un tirgus izpete•Organizet un kontrolet iepirkumu procesus uznemuma vajadzibam•Datu apkopošana un informacijas sagatavošana... VENTSPILS REISS PSIA (galvenais).
 • : Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinatibas pasakumu nodalas eksperts/-te(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku). Prasibas pretendentiem: •    Atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam; •    Akademiska... 'Nodarbinatibas valsts agentura'.
 • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietuparvaldes vecakais/a referents/eMateriatehnisko lidzeklu departamentaLigumu vadibas nodala(vakance uz nenoteiktu laiku) Visparejie darba pienakumi: •    administret materialtehnisko... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : Latvijas Republikas ARLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto vecaka referenta (ieredna) amata vietu Personala departamenta Personala uzskaites nodala uz nenoteiktu laiku. Pretendentiem/-em tiek izvirzitas šadas prasibas:-    atbilstiba Diplomatiska un konsulara dienesta likuma... LATVIJAS REPUBLIKAS ARLIETU MINISTRIJA.
 • : Vecakais referents/te uz noteiktu laiku Eiropas Savienibas fondu uzraudzibas departamenta Uznemejdarbibas un inovaciju uzraudzibas nodala Ja Tev ir: -    augstaka akademiska vai augstaka profesionala izglitiba socialo zinatnu, finanšu vai ekonomikas joma; -    velama pieredze... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : SIA „ALFATECH” aicina darba projekta VADITAJU/DIREKTORU Darbibas joma: Inženierzinatnes, ražošana un buvnieciba Darba pienakumi: •    Zinašanas par normativiem aktiem, kas regule finanšu un saimniecisko darbibu uznemuma, tai skaita buvniecibas nozari.•    Buvniecibas... Alfatech, SIA.
 • : VSIA „Latvijas, Vides, geologijas un meteorologijas centrs” aicina pievienoties savam kolektivam specialistu Valsts geologijas fondaFondu nodala uz normalu vai nepilnu darba laikuGalvenie pienakumi:•    Pienemt glabašana geologiskos parskatus un geologiska arhiva materialus, sakartot,... Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centr.
 • : Prasibaspretendentam: ·        bakalaura/ magistra grada pedagogija vai izglitiba vai  2.limena profesionala augstaka izglitibapedagogija; velama kvalifikacija/ kvalifikacijas pilnveide izglitibas vadiba;·        vismaz tris gadu darba pieredze izglitibas joma (velams ariadministrativaja... Madonas novada pašvaldiba.
 • : Valsts bernu tiesibu aizsardzibas inspekcija  izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu – Barintiesu un audžugimenu departamenta galvenais inspektors  (uz noteiktu laiku) Prasibas pretendentam: -    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam;-    augstaka... "Valsts bernu tiesibu aizsardzibas inspekcija".
 • : Jurmalas pilsetas pašvaldibas policija aicina darba inspektoru uz nenoteiktu laiku Amata pienakumi: Sabiedriskas kartibas nodrošinašana, veicot patrulešanu;Transportlidzeklu apstašanas un stavešanas noteikumu ieverošanas kontrole;Pašvaldibas saistošo noteikumu un citu normativo aktu... JURMALAS PILSETAS PAŠVALDIBAS POLICIJA.
 • : Rigas domes Pilsetas attistibas departaments (registracijas Nr.90000056484)  aicina pieteikties Projektu vadibas parvaldes Projektu nodalas vakancei projektu vaditajs (-a) Galvenie darba pienakumi: nodrošinat projektu izstradi un ieviešanu; veikt pašvaldibas ES projektu... 'RIGAS DOMES PILSETAS ATTISTIBAS DEPARTAMENTS'.
 • : Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu „Artex Latvia” ir uznemums, kurš darbojas industrialas šušanas joma. Uznemums mekle projektu vaditaju darbam Smiltene. Darba pienakumi: • ražošanas procesa planošana un vadišana;• ražošanas tehnologiska procesa izstrade un vadiba;•... Artex Latvia, SIA.
 • : Salaspils novada dome izsludina konkursu TEHNISKAS DALAS GALVENA SPECIALISTA  profesijas kods 2422 16 (buvniecibas jautajumos)  amatam 1. Profesionalas kvalifikacijas prasibas: 1.1.videja speciala/profesionala vai augstaka profesionala izglitiba kada no buvniecibas jomam; Salaspils novada dome.
 • : Mes esam globala konsultaciju, tehnologiju servisu un arpakalpojumu kompanija, kas apvieno vairak neka 358 000 darbiniekus, 56 valstis. Accenture Latvia sniedz kvalitativus pakalpojumus Roche, Metso, BMW, Discovery Networks, Henkel, Nokia, Novartis un citam kompanijam. Accenture biroja Riga... Accenture Latvijas filiale, AKF.
 • : Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu  „Artex Latvia” ir uznemums, kurš darbojas industrialas šušanas joma. Uznemums mekle projektu vaditaju  darbam Smiltene. Darba pienakumi: Ražošanas procesa planošana un vadišana; Ražošanas tehnologiska procesa izstrade unvadiba; Iekartu... Artex Latvia, SIA.
 • : Izvertet normativo aktu un politikas planošanas dokumentu projektus, apkopot priekšlikumus un sagatavot iestades viedokli . Piedalities dabas aizsardzibas nozares politikas planošanas dokumentu un normativo aktu, ka ari iekšejo normativo aktu izstrade. nodrošinat iestades galveno darba... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : Strencu novada dome aicina darba SPECIALISTU Ipašumu apsaimniekošanas un tehniska nodrošinajuma nodala. Sikaku informaciju iespejams uzzinat zvanot pa talruni 26372979 Ipašumu apsaimniekošanas un tehniska nodrošinajuma nodalas vaditajam Ilmaram Strautam. Strencu novada dome.
 • : Latvijas Nacionalais arhivs (Reg.Nr.90009476367) izsludina atklatu konkursu uz vakanto ieredna amatu     Instituciju dokumentu un arhivu parvaldibas departamenta Vecakais/a eksperts/-e uz nenoteiktu laiku(darba vieta: Bezdeligu iela 1a, Riga)Prasibas pretendentam:-    atbilstiba Valsts... Latvijas Nacionalais arhivs.
 • : SIA „Firma Madara’89” - viens no lielakajiem  mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas partikas mazumtirdznieciba, piedava darbu projektu vaditajam/ -ai Baznicas laukuma 2, Smiltene. Darba pienakumi: Organizet un vadit projektus, kas saistiti ar veikalu iekartošanu... FIRMA MADARA 89, SIA.
 • : Madonas novada pašvaldibas Socialais dienests aicina pieteikties uzprojektu sagatavošanas un ieviešanas specialista amatu:Galvenie pienakumi:•    apzinat novada socialas jomas attistibai nepieciešamo projektu piesaistišanas iespejas;•    veikt socialas jomas projektu sagatavošanu,... Madonas novada pašvaldiba.
 • : Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uz ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgakam darba mužam”Projekta vaditaja/-s amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku) Prasibas pretendentiem/-em: •    Akademiska vai otra limena profesionala... 'Nodarbinatibas valsts agentura'.
 • : Latvijas Investiciju un attistibas agentura izsludina konkursu uz Investiciju projektu departamenta Investiciju piesaistes nodalas vecaka investiciju projektu vaditaja amata vietu (darbinieka amats uz nenoteiktu laiku) Galvenie amata pienakumi ?    Apkalpot arvalstu klientu informacijas... Latvijas Investiciju un attistibas agentura.
 • : Lauku atbalsta dienests (Reg.Nr.90000794228; www.lad.gov.lv)aicina darba VIDUSLATVIJAS REGIONALAS LAUKSAIMNIECIBAS PARVALDESLAUKSAIMNIECIBAS UN LAUKU ATTISTIBAS DALASVECAKO REFERENTU/-I JEKABPILI (ieredna amats uz noteiktu laiku)Lauksaimniecibas un lauku attistibas dalas komanda, kuras galvenie... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • : AICINAM DARBAPROJEKTU VADITAJUS Kurzemes planošanas regions aicina darba projektu vaditajus Interreg V Latvijas – Lietuvasprogrammas atbalstitam projektam “Dabas turisms visiem” un Interreg V Igaunijas – Latvijasprogrammas atbalstitam projektam “Industrialais mantojums”. Abos projektos... Kurzemes planošanas regions.
 • : Brocenu novada pašvaldiba izsludina atklatu konkursu uz vakanto projektu specialista amatu Brocenu novada pašvaldibas Attistibas nodala Galvenie darba pienakumi: nodrošinat finansejuma piesaisti novada attistibas un sadarbibas projektiem; izstradat projektu pieteikumus; Brocenu novada pašvaldiba.
 • : VSIA „Latvijas, Vides, geologijas un meteorologijas centrs” aicina pievienoties savam kolektivam SpecialistuGeologijas nodalaGalvenie pienakumi:•    Geologiskas informacijas apkopošana, analize un interpretacija (Valsts geologijas fonda materiali, klientu pieprasijumi u.c.)•    Geotelpiskas... Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centr.
 • : Rigas Socialais dienests mekle papildinajumu sava komanda un aicina pievienoties savam kolektivam             REFERENTU ASISTENTA PAKALPOJUMA PIEŠKIRŠANAS JOMA – uz 0.5 slodzi                    ASISTENTA PAKALPOJUMA PAŠVADIBA ADMINISTREŠANAS NODALA... Rigas Socialais dienests.