Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Personal directivo de la administración pública' en Letonia.

  • : Individualas kvalifikacijas un iemanu prasibas: magistra grads socialaja darba, vadibzinibas vaitiesibu zinatnes; vismaztriju gadu pieredze socialaja darba vai divu gadu pieredze vadibas darba; valstsvalodas prasme augstakaja limeni atbilstoši Valsts valodas likuma prasibam; VENTSPILS PILSETAS DOMES SOCIALAIS dienests (gal.
  • : Organizet Vilanu novada pašvaldibas domes izdoto saistošo noteikumu, lemumu un citu normativo aktu izpildi; Koordinet un uzraudzit pašvaldibas iestažu saimniecisko darbibu, savas kompetences ietvaros nodrošinot to darbibas nepartrauktibu, lietderibu, tiesiskumu un atbilstibu labas parvaldibas... VILANU NOVADA PAŠVALDIBA.
  • : Rujienas pilsetas speciala pirmsskolas izglitibas iestade “Varpina” no š.g. 16. augusta uz nenoteiktu laiku aicina darba pirmsskolas izglitibas skolotaju ar atbilstošu izglitibu un prasmem, un kura svarigakas ipašibas ir radošums, savaldiba, pacietiba, ka ari cilvekmilestiba: bez tas... Rujienas novada pašvaldiba.
  • : Parvaldes darbu organizešana un vadišana saskanaar parvaldes nolikumu; Parvaldei nodoto pašvaldibas ipašumuapsaimniekošanas organizešana, pagasta teritorija realizeto pašvaldibasprojektu parzinašana un administrešana; Parvaldes budžeta planošana un izpilde; Pagasta iedzivotaju... Rujienas novada pašvaldiba.
  • : VESTIENAS PAGASTA PARVALDES vaditaja amata vieta. 1.         Pretendentam/-eitiek izvirzitas šadas minimalas kvalifikacijas prasibas:  1.1.    Augstaka vai videja izglitiba;1.2.  Pieredze darba vadoša amata;1.3.  B kategorijas autovaditaja aplieciba;1.4.      Datorprasmes... Madonas novada pašvaldiba.
  • : BERZAUNES PAGASTA PARVALDES vaditaja amata vieta. 1.         Pretendentam/-eitiek izvirzitas šadas minimalas kvalifikacijas prasibas:  1.1.    Augstaka vai videja izglitiba;1.2.  Pieredze darba vadoša amata;1.3.  B kategorijas autovaditaja aplieciba;1.4.      Datorprasmes... Madonas novada pašvaldiba.
  • : BALVU NOVADA PAŠVALDIBA,Reg.Nr.90009115622,  izsludina atklatu konkursu uz Balvu novada pašvaldibasIzglitibas, kulturas un sporta parvaldes vaditaja amatu Prasibas pretendentiem(-em): pretendentam ir akademiska izglitiba vai otra limena profesionala augstaka izglitiba; pretendentam... Balvu novada pašvaldiba.
  • : Jelgavas novada Labklajibas parvalde izsludina konkursu uz Jelgavas novada socialas aprupes un rehabilitacijas centra “Stalgene” vaditaja amatu. Prasibas: - otra limena profesionala augstaka vai akademiska augstaka izglitiba; - velama pieredze vadoša amata; - valsts valodas prasme... Jelgavas novada pašvaldiba.
  • : 1.1.       Vadit, planot un organizet pirmsskolas izglitibas iestades darbu atbilstoši LR izglitibas    jomu reglamentejošo tiesibu aktu prasibam. 1.2.            Nodrošinat macibu procesa nepartrauktibu un atbilstibu Valsts izglitibas Limbažu novada pašvaldiba.