Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

32 ofertas de trabajo de 'Otros profesionales de la enseñanza' en Estonia.

 • : vastavus pedagoogide kvalifikatsiooninõuetes sätestatud nõuetele, hea suhtlemisoskus õpilastega, loova mõtlemisega, ennast kehtestav ja igati abivalmis. Kasuks tuleb valmidus olla ringijuht.eesti keele ja kirjanduse tundide andmine põhikoolis.tööd meeldivas kollektiivis, eneseteostamise... Ühing Pikakannu kooli areng.
 • : erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse; teadmised nüüdisaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest; väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused sotsiaalpedagoog lahendab erapooletult kooliprobleeme valla kahes koolis (Kambja Põhikoolis koormusega 0,6... Kambja Põhikool.
 • : Hea suhtleja, algatusvõimeline, loov, ettevõtlik. Kasuks tuleb: entusiasm, loomingulisus, elurõõm muusikatundide andmine lasteaias ning huvijuhi töö koolis Friedebert Tuglase nim Ahja Kool ja lasteaed Illikuku pakub tööd osalise koormusega muusikaõpetajale ning kool pakub lisaks huvijuhi... Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool.
 • : õpetaja töö on toetada professionaalselt õppijate arengut arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidegaenesearendamisvõimalusi, sõbralikku ja rahulikku töökeskkondaharidus võib olla omandamisel, kvalifikatsiooni puudumisel sõlmitakse aastane tähtajaline tööleping Emmaste Põhikool.
 • : eesti keele filoloogiaalane kõrgharidus või eesti keele kui võõrkeele õpetaja kvalifikatsioon (kvalifikatsioon peab olema omandatud kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses), lisaks soovitavalt varasema täiskasvanute õpetamise kogemuseesti keele õpetamine täiskasvanutele... Gelmett Consult Osaühing.
 • : koolitaja haridus peab vastama haridus - ja teadusministri määruse nr 65 ,07.02.2002, „Pedagoogide kvalifikatsiooni nõuded„ §22 märgitud kvalifikatsiooni nõuetele - pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas (Eesti ja soome – ugri keeleteadus (eesti keel ja... Tartu Vangla.
 • : • vastavus HM 26.08.2002 määrusega nr 65 kehtestatud pedagoogide kvalifikatsiooni-nõuetele ja kehtivale õpetaja kutsestandardile; • hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus; • algatus ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja nende rakendamisel; • analüüsi-... Luua Metsanduskool.
 • : Kasuks tuleb soov juhendada huviringisotsiaalpedagoogi töö eesmärk on kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilase tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine läbi last ümbritseva võrgustiku (lapsevanemad, kool jne) koostöötegusat ja tugevat meeskonda. Sõbralikke ning toetavaid... Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool.
 • : õpetaja töö on toetada professionaalselt õppijate arengut arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidegaenesearendamisvõimalusi, sõbralikku ja rahulikku töökeskkondaharidus võib olla omandamisel, kvalifikatsiooni puudumisel sõlmitakse aastane tähtajaline tööleping Emmaste Põhikool.
 • : hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, initsiatiivikus • Projekti/de käivitamise ettevalmistamine • projekti tegevuste ja ajaplaani jälgimine ja töö koordineerimine sellele vastavalt; • projekti finantsjuhtimine (arvete üle vaatamine, arvekeskusesse saatmine ja esmane kinnitamine); •... Tallinna Lehola Lasteaed.
 • : varasem kogemus juhtimisel ning töö noorte- ja ühiskondlike projektidega. laiapõhjalised teadmised juudi kogukonna traditsioonidest; vajalikud on teadmised ka JDC standarditest ning väärtustest.oled kaasatud kohaliku juudi kogukonna tegemistesse. Töötaja ülesandeks on aidata proaktiivselt... JDC Estonia Sihtasutus.
 • : pedagoogilised kompetentsidlasteaia rühmadele liikumistundide läbiviiminemeeldivat kollektiivi ja häid töötingimusi; rutiinivaba tööd. Dokumendid palun saata hiljemalt 13.08.2017 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil direktor#pihlapuu.ee või paberkandjal Põlva Lasteaed... Põlva Lasteaed Pihlapuu.
 • : kui Te olete vastutustundlik, efektiivne, tulemustele orienteeritud, oskate oma tööd planeerida ja olete tähtaegadest täpne ega karda konstruktiivset kriitikat, siis see töökoht on loodud Teile; oluline on vene ja inglise keele oskusSA Tallinna Erateeninduskool võtab tööle projektijuhi.... Sihtasutus Tallinna Erateeninduskool.
 • : Eeldame, et kandidaadil on IT alane töökogemus ettevõttes, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.Õppekava täitmine ja õppekvaliteedi tagamine, õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine, õpilaste juhendamine,... Rakvere Ametikool.
 • : oskus töötada meeskonnas; esinduslik ja korrektne välimus; lisaks soovitavalt varasem töökogemus täiskasvanute koolitamiseleesti keele õpetamine täiskasvanutelestabiilset töökohta, sõbralikku töökollektiivi, intensiivset ja vaheldusrikast tööd, kaasaegseid töövahendeid (kaasaegsed... Outstaffing OÜ.
 • : vastavus kvalifikatsiooni nõueteleinglise keele tundide andminetööd koormusega 0,3 ametikohtaKandidaatidel saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 20. augustiks 2017 aadressil Pikk 13, Värska 64001 Põlvamaa või e-posti aadressil kool#verska.ee. Tööle asumise... Värska Gümnaasium.
 • : vastavus kvalifikatsiooni nõuetelevene keele tundide andminetööd koormusega 0,6 ametikohtaKandidaatidel saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 20. augustiks 2017 aadressil Pikk 13, Värska 64001 Põlvamaa või e-posti aadressil kool#verska.ee. Tööle asumise... Värska Gümnaasium.
 • : vastavus õpetaja kutsestandardis toodud kompetentsusnõueteleinglise keele õpetamine kutseõppijatele, kursuste korraldaminekaasaegsed töötingimused, meeldiv töökollektiiv, enesearendamise ja koolitusvõimalused, võimalus osaleda rahvusvahelistes projektides Viljandi Kutseõppekeskus.
 • : oskus töötada lastega; kasuks tuleb ukraina keele, - kultuuri ja - traditsioonide tundmine või huvi oskused ja teadmised omandada laupäevakoolis lastele Ukraina tantsude ja laulude õpetamine, ürituste korraldamine ja läbiviimine juhendamine toimub 1 kord nädalas (laupäeviti) kestusega... mittetulundusühing Valga Ukraina Selts "Kalyna".
 • : kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus, hea arvutikasutamise oskus (MS Word, MS Excel, MS Power Point); väga hea suhtlemisoskus; hea koostöövõime; kohusetundlikkus; rõõmsameelsus; empaatiavõime; omapoolne initsiatiivharidusliku erivajadusega õpilaste õppe ja arengu toetamine, koostöö... Peetri Kool.
 • : kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; hea arvutikasutamise oskus (MS Word, MS Excel, MS Power Point); väga hea suhtlemisoskus; hea koostöövõime; kohusetundlikkus; rõõmsameelsus; empaatiavõime; omapoolne initsiatiivtöö eesmärgiks on õpilaste sotsiaalse tegevusvõime ja toimetuleku... Koeru Keskkool.
 • : kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; hea arvutikasutamise oskus (MS Word, MS Excel, MS Power Point); väga hea suhtlemisoskus; hea koostöövõime; kohusetundlikkus; rõõmsameelsus; empaatiavõime; omapoolne initsiatiiv.inglise keele tundide andmine.kaasaegset ja uudset töökeskkonda... Koeru Keskkool.
 • : oskust töötada meeskonnas; esinduslikku ja korrektset välimust; lisaks soovitavalt varasema töökogemus täiskasvanute koolitamisel eesti keele õpetamine täiskasvanuteleStabiilset töökohta. Sõbralikku töökollektiivi. Intensiivset ja vaheldusrikast tööd. Kaasaegsed töövahendid... Outstaffing OÜ.
 • : eelkoolipedagoogika alane kõrg- või keskeriharidus või muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus või muu kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eelkoolipedagoogika kursus; lisaks vajalik muusikaalane eriharidusmuusika valdkonna... Valga Lasteaed "Kaseke".
 • : • vastavus HM 26.08.2002 määrusega nr 65 kehtestatud pedagoogide kvalifikatsiooni-nõuetele ja kehtivale õpetaja kutsestandardile; • hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus; • algatus ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja nende rakendamisel; • analüüsi-... Luua Metsanduskool.
 • : erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutsesotsiaalpedagoog tegeleb peamiselt koolikohustuse ja kodukorra täitmise eirajatega, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega ja nende lähikonnaga, vägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega; õpilaste, lastevanemate ning õpetajate... Paide Valla Lasteaed-Kool.
 • : Oled sobiv kui omad kultuuri- või noorsootööalast kõrg-või keskeriharidust ja tahet lastega tegelemiseks.Huvijuhi tegevuse eesmärk on huvitegevuse planeerimine, koordineerimine, korraldamine, laiendamine ja parendamine. Mitteformaalse õpikeskkonna loomine, mis toetab noorte isiklikku... Emmaste Põhikool.
 • : inglise keele valdamine kõrgtasemel (mitte vähem kui C1); kaasaegsete õpetamise metoodikate tundmine; heatahtlikkus, vastutustundlikkus, töökus, entusiastlikkus; soov professionaalselt end arendada; tulemusele orienteeritud; armastus oma ameti, laste ja enda tulemuste vastuinglise keele... REA OÜ.
 • : Kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus Hariduskorralduse ja oma töövaldkonda reguleeriva seadusandluse tundmine Valmisolek osaleda kooli arenguprojektides Hea suhtlemis- ja koostööoskus Lojaalsus ja usaldusväärsus Õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine Tundide läbiviimine ning õpilaste... Tapa Gümnaasium.
 • : kasuks tuleb varasem kogemus arvuti- ja robootikaõpetajana.Saaremaa Ühisgümnaasium võtab alates 2017/18 õppeaastast tööle konkursi korras arvuti- ja robootikaõpetaja.Meeldivat töökeskkonda ja täiendkoolitusi.Võimalus juhendada õpilaste huviringe. Saaremaa Ühisgümnaasium.
 • : Kandidaatidel palume esitada elektrooniliselt 02. juuniks 2017 (hiljemalt kell 10.00) aadressile kak#ametikool.ee järgmised dokumendid: • CV ja motivatsioonikiri; • haridust tõendava dokumendi koopia. Motivatsioonikirjas kajastada järgmised teemad: 1) Kuidas saan aidata kaasa töökohapõhise... Kuressaare Ametikool.
 • : eesti keele filoloogiaalane kõrgharidus või eesti keele kui võõrkeele õpetaja kvalifikatsioon (kvalifikatsioon peab olema omandatud kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses), lisaks soovitavalt varasema täiskasvanute õpetamise kogemuseesti keele õpetamine täiskasvanutele... Gelmett Consult Osaühing.