Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

32 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Estonia.

 • : kohustuslik eesti keele B2 olemas õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine rühmas; laste elu ja tervise eest hoolitsemine lasteasutuses; lasteasutuses käivate laste vanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes; kuulumine lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse... Tallinna Lindakivi Lasteaed.
 • : vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus; arvuti kasutamise oskus; õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi-... Tallinna Lehola Lasteaed.
 • : nõutav on kandidaadi vastavus lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuetele. Liikumisõpetaja viib keelekümblusrühmades liikumistegevused läbi eesti keelesliikumistegevuste läbiviimine lastele vastavalt lasteaia õppekavalekandideerimiseks esitada avaldus, CV, koopia tunnistusest eesti... Tartu Lasteaed Kelluke.
 • : otsime oma meeskonda kõrge empaatiavõimega heatahtlikku ja sõbralikku õpetajat; rõõmus meel, hea suhtlemisoskus ja korrektsus tulevad kasuks; vajalik on valmisolek koostööks ja huvi isiklikuks panustamiseks iga lapse arengusse; konkursi luhtumisel võtame tööle muu kõrg- või keskharidusega... Tallinna Rõõmupesa Lasteaed.
 • : lasteaed Kelluke ootab oma kollektiivi tegusat, rõõmsameelset, kohusetundlikku ja hea suhtlemisoskusega õpetajat eesti õppekeelega aiarühma; laste vanus 4-5 aastat; lasteaia õpetaja korraldab oma rühma õppe– ja kasvatustööd vastavalt riiklikule õppekavale ja lasteaia õppe- ning... Lasteaed Kelluke.
 • : erialast haridust; eesti keele oskust vähemalt C1-tasemel; koostööoskust ja väga hea suhtlemisoskust; kasuks tuleb eelnev töökogemus vastaval ametikohal õppetöö planeerimine ja juhendamine, laste arengu toetamine lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes... Illuka Kool.
 • : pedagoogiline haridus (erialad: koolieelse lasteasutuse õpetaja või eripedagoogika) või pedagoogiline haridus ja lapsehoidja koolituse või eelkoolipedagoogika kursuse läbimine. füüsiliselt ja psüühiliselt turvalise keskkonna tagamine lapsele; lastehoiu päevakava järgimine lapse ealisi... Mittetulundusühing Tartu International School.
 • : kasuks tuleb varasem samalaadne töökogemus ja esmaabi koolituse läbimine; huvi looduse, kunsti ja pärimuskultuuri vastutöö õpetajana lastega vanuses 4-5 eluaastatkaasaegset töökeskkonda ja sõbralikku tööperet, ametialase enesetäiendamise võimalust Tartu Lasteaed Meelespea.
 • : ametikohale vastav kvalifikatsioon; kohusetundlikkus, rõõmsameelsus, avatus ja positiivne ellusuhtumine; hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus • Õppe- ja kasvatustöö planeerimine, läbiviimine ja analüüsimine rühmas. • Osalemine lasteaia ühisürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.... Merivälja Lasteaed.
 • : nõutav on kandidaadi vastavus lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuetelealushariduse võimaldamine lastele. Keelekümblusrühma õpetaja õpetab lastele eesti keeltkandideerimiseks esitada avaldus, CV, koopia tunnistusest eesti keele oskuse kohta, haridust tõendavate dokumentide koopiad Tartu Lasteaed Kelluke.
 • : lisaks erialastele teadmistele ja oskustele hindame kõrgelt positiivset ellusuhtumist ning tasakaalustatud isiksustlasteaia liitrühma (3-6 aastased) õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, läbiviimine ja analüüs koostöös paarilisega; aktiivne ja avatud koostöö lastevanemategasõbralikku... Kiisu & Miisu osaühing.
 • : hea suhtlemisoskusEelkoolielalistele lastele hoiu ja alushariduse pakkumine.Toredat ja toetavat kollektiivi Ootame oma kollektiivi rõõmsameelset, lastest hoolivat ja õppetöö läbiviimisel lapsekeskset õppemetoodikat kasutavat õpetajat. Ootame õpetajat eesti õppekeelega liitrühma ja... Tallinna Lasteaed Südameke.
 • : hea suhtlemisoskusEelkoolielalistele lastele hoiu ja alushariduse pakkumine.Toredat ja toetavat kollektiivi ning kaasaegset töökeskkondaOotame oma kollektiivi rõõmsameelset, lastest hoolivat ja õppetöö läbiviimisel lapsekeskset õppemetoodikat kasutavat õpetajat. Ootame õpetajat eesti... Tallinna Lasteaed Südameke.
 • : pedagoogilised kompetentsid; tahe töötada lastegalasteaiaõpetaja planeerib ja organiseerib tegevusi vastavalt tegevus- ja õppekavale; tagab turvalise ja eakohase laste arengu; teeb koostööd meeskonna ja lasteaia kollektiivigaTöötamine liitrühmas (lapsed vanuses 1,5-5a), Rühmas töötab... Krootuse Lasteaed.
 • : vajalik kvalifikatsioon, soovitav kõrgharidusõppe - ja kasvatustegevuse läbiviimine rühmas vastavalt lasteaia õppekavale. Igapäevane päevakava järgimine, turvalise ja arendava õpikeskkonna kujundamine. Laste individuaalne arendamine. Koostöö lastevanematega, kolleegidega.väikest,... Tallinna 22. Lasteaed.
 • : kasuks tuleb eelnev töökogemustöötaja peamiseks tööülesandeks on vastavalt õppekavale lapse mitmekülgne ja järjepidev areng tagades tema koolivalmiduse ning hoida ja tugevdada lapse tervistmeeldivat kollektiivi, sõbralikke ja toetavaid töökaaslasi; ilma erialase hariduseta õpetaja... Kohtla-Järve Lasteaed Lepatriinu.
 • : avatud ja loov mõtteviis; vastutustunne ja korrektsus; sõbralikkus- rõõmsameelsus, koostöövõime meeskonnas, valmisolek täiendõppeks; kasuks tuleb varasem töökogemuslaste ettevalmistamine kooliks õppekava järgi; õppetegevuse läbiviimine lähtuvalt lasteaia dokumentatsioonist;... Lasteaed Maasikas.
 • : Kullatera lasteaia õpetajad töötavad 7h päevas, rakendatakse õpetajate kattuvat tööaega; töögraafikud koostatakse laste huvisid arvestades. Ootame kollektiivi töötajat, kellel on meiega sarnased väärtushinnangud. Väärtustame lapsekesksust, loovust, innovaatilisust, avatust, pühendumist... Tallinna Kullatera Lasteaed.
 • : soov töötada lastega, oskus töötada meeskonnas. Olulised on meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus, nõutav armastus laste vastu. Tähtsad on kokkulepetest, tähtaegadest kinnipidamine; vastutustunne ja lugupidav suhtumine lastesse, lastevanematesse ja kolleegidesse.lastele alushariduse andmine,... Tartu Lasteaed Ristikhein.
 • : otsime Tupsiku kaherühmalisse eralasteaeda õpetajat. Õpetaja peamisteks tööülesannateks on õppekavast lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ja läbiviimine ning lasteaia huvigruppidega koostöö tegemine.sõbralikku ja väikest kollektiivi, paindlikku tööaega ja ühiseid... OÜ Tupsik.
 • : kvalifikatsioonile vastav kõrgharidus. Kasuks tuleb huviringijuhtimise kogemus.õppekasvatustegevuse juhtimine aiarühmas (õppeprotsessi kavandamine ja läbiviimine, lapse arengu igakülgne toetamine, dokumentatsiooni haldamine jne), erinevate sihtgruppidega (lapsevanemad, tugispetsialistid,... Imavere lasteaed "Mõmmi".
 • : sõbralik, salliv, hooliv, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskusega ning lapsest lähtuvat kasvatust ja loovust väärtustavplaneeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ja läbiviimine lasteaias vastavalt asutuse õppekavale laste individuaalsust ja eripära arvestades. Tingimuste... Tallinna Lasteaed Karikakar.
 • : Hoolivus, kohusetundlikkus, töökus, ausus, täpsus. Laste hoidmine: vastuvõtt, abistamine söömisel, õueskäik peaaegu iga ilmaga, käeliste tegevuste läbiviimine, laste magama panemine, potile aitamine, vajadusel mähkmete vahetamine, lapsevanematega suhtlemine, vajadusel ka ruumi koristamine.paindlik... Osaühing Monteks.
 • : kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsidvastavalt lasteaia õppekavale rühma eesmärkide ja tööplaani koostamine, tegevuste planeerimine ja läbiviimine. Lasteasutuses nõutava dokumentatsiooni täitmine, sh laste arengu jälgimine ja dokumenteerimine, lapsevanemate nõustamine. Paide Valla Lasteaed-Kool.
 • : erialane haridus või sellele vastav kvalifikatsioon; sõbralikkus ja rõõmsameelsus; usaldusväärsus koostöös erinevate rühmade meeskonnaga mängu- ja kasvukeskkonna kujundamine, õppe-ja kasvatustöö planeerimine ning juhendamine; lapse arengu jälgimine; turvalise füüsilise ja vaimse... Ala Põhikool.
 • : kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid, soov töötada lastegaõppe- ja kasvatustöö planeerimine ja juhendamine, õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine, lapse arengu ning õppe- ja kasvatustegevuse hindamine ja analüüsimine, füüsilise ja vaimse keskkonna turvalisuse tagamine jne Tõrva Lasteaed Mõmmik.
 • : õpetaja kvalifikatsioonile vastavus; tööks vajalike tehniliste vahendite kasutamise oskus; arvuti kasutamise oskus; soov töötada lastega; valmisolek meeskonnatööks õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja juhendamine; õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine; lapse arengu ning õppe- ja kasvatustegevuse... Hummuli Valla Lasteaed "Sipsik".
 • : pedagoogiline kõrgharidus (koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsioon); kogemus samal ametialal ei ole kohustuslik, kuid tuleb kasuks; arvuti kasutamise oskus; kompetentsus ja koostöövalmis kogu maja meeskonna ning lastevanematega; positiivne eluhoiak; valmidus arendada oma kutseoskusi;... Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi.
 • : sobiv kandidaat on sõbralik, kannatlik, kohusetundlik, lastesõbralik, hea suhtleja, koostööaldis ning üldse hakkaja ja liikuv; oskab algtasemel kasutada arvutit, oskab töötada meeskonnas. Kasuks tuleb, kui on läbitud lapsehoidja koolitus. liikumistegevused basseinis, saalis ja õues;... Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi.
 • : oled rõõmsameelne, abivalmis, korrektne ja kohusetundlik; Sul on soov töötada väikelastega ning Sul on kehtiv tervisetõend; kasuks tuleb läbitud toiduhügieeni koolitus. Kui Sul puudub pedagoogiline haridus või vastav kvalifikatsioon, kuid Sul on kogemus töötamisega väikelastega... Smart Step OÜ.
 • : kasuks tuleb kõrgharidus, eriti erialane kõrgharidus, meeldib töö lastega, ei pea olema eelnevat pikaajalist töökogemust lastegaHead õpetajad! Rõõmutarekese Lasteaed ootab alates 07. augustist oma rõõmsasse meeskonda õnnelikku, loovat ja avatud õpetajat (1,0), kes väärtustab... Muumipere Lastesõim.
 • : hea suhtlemis- ja koostööoskus, loomingulisus ja positiivne ellusuhtumine, kohusetundlikkusõpetaja tööülesanded ja pädevused on kirjeldatud kutsestandardis. Valmidus ja tahe töötada erivajadustega lastega.kaasaegset töökeskkonda, enesetäiendamise võimalusi Tartu Lasteaed Klaabu.