Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Contables' en Bulgaria.

  • : Осъществява финансово-стопанска дейност при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и други нормативни документи, регламентиращи тази дейност. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО поделение.
  • : Осъществяване на финансов контрол на цялостната финансова дейност на ЦАТИП, включително предварителен контрол по законосъобразност по смисъла на Закона за финансово... Военно формирование 26940 поделение.
  • : Организира, контролира и отгораваря за фин.-счетоводната дейност на училището, отговаря и следи за своевременно отчитане на паричните средства и отразяване в... ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" Училище.
  • : Проверка на първична документация, анализ на счетоводни сметки, осчетоводяване на дължимите помощи по съответните зкони, заплатите на служителите и разходите... ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - МЛАДОСТ поделение.