Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vil du medverke til å styrkja krisesentertilbodet til sårbare grupper?

Ofertas de Especialistas en políticas de administración en Oslo (Noruega)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.
Professionals : Business and administration professionals : Administration professionals : Policy administration professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er eit fagdirektorat for områda barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikkje-diskriminering og arbeidet mot vald og overgrep i nære relasjonar. Direktoratet arbeider for gode oppvekstvilkår, gode og stabile foreldrerelasjonar, utjamning av skilnadar i levekår og bidrar til å fremje like moglegheiter, deltaking og medverknad for barn, unge og vaksne. Direktoratet er administrativ leiar av det statlege barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntenester og familieverntenester på vegne av staten. Direktoratet er underlagd Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet. Vi er i omstilling og har store og spanande endringar framføre oss. Vil du vere med?

 

Seksjon for valdsførebyggjing har ansvar for direktoratets arbeid mot vald i nære relasjonar. Arbeidet inneber fleire einskilde oppdrag knytt til handlingsplanar og tiltaksplanar på området, ekstern samordning av direktoratets innsats på valdsfeltet og samordning av regjeringas tiltaksplan "Ein god barndom varar livet ut". Oppdraga seksjonen arbeider med er konsentrerte rundt informasjonsarbeid, førebyggjande tiltak, og rett og tidleg hjelp til valdsutsette. Seksjonen har og særlege oppgåver knytt til kommunanes krisesentertilbod, som vidareutvikling av tilbodet, kompetansetiltak, statistikk og bestilling av forskingsoppdrag.

Jobbnorge ID: 138200

I oppvekstavdelinga, ved valdsseksjonen er det ledig engasjement som førstekonsulent/rådgjevar. Engasjementet gjeld for inntil 5 månader, fram til 31.12.17. Det er mogleg at tilsetjinga vert forlenga 1 år, fram til 31.12.18.

I 2016 fekk direktoratet i oppdrag å setja i gong utviklingstiltak for å gje eit betre krisesentertilbod i kommunane til sårbare grupper som forsking har synt at fell utanom tilbodet. Dette er mellom anna valdsutsette med særleg problematikk knytt til rus, psykisk liding og funksjonsnedsetting.Arbeidsoppgåver / ansvarsområde

 • Engasjementet er i hovudsak knytt til direktoratets arbeid med å fylgje opp lokale utviklingsprosjekt i kommunar/krisesenter for å styrkje krisesentertilbodet til sårbare grupper. Arbeidet inneber prosjektstøtte og dokumentasjon av røynsler og resultat.
 • Resultat av arbeidet skal i tillegg beskrivast og inngå i ein fagleg rettleiar til krisesenterlova om kvalitet og innhald i krisesentertilbodet. Arbeid knytt til dette kan og høyre inn under stillinga.

Kvalifikasjonar

 • Du må ha relevant utdanning på hovudfags- eller masternivå frå universitet eller høgskule, til dømes sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap eller jus
 • Du må ha kunnskap om offentleg forvalting på statleg og kommunalt nivå
 • Du må ha god skriftleg og munnleg formuleringsevne
 • Du bør ha relevant røynsle
 • Det er ein fordel om du har kjennskap til eller røynsle frå arbeid mot vald i nære relasjonar og kjennskap til krisesentra
 • Det er ein fordel om du har røynsle frå arbeid i prosjekt

For tilsetjing som rådgjevar krevst relevant røynsle.

Personlege eigenskapar

 • Det krevst evne til sjølvstendig og strukturert arbeid
 • Det krevst god evne til formidling, samarbeid og til å fylgje opp lokale utviklings- og endringsprosessar
 • Det krevst evne til å samordne oppgåver, og sikre framdrift og gode resultat

Vi legg stor vekt på personleg røynsle og eigenskapar.

Vi tilby

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 800 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Dirección: Oslo 0032 OSLO.

Ver las 410 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Veileder - fast 100 % stilling. Noruega, 20 Ago. 2017.

Rådgiver/seniorrådgiver. Noruega, 20 Ago. 2017.

Rådgiver. Noruega, 20 Ago. 2017.

Rådgiver - NFR prosjektstøtte. Noruega, 19 Ago. 2017.

Seniorrådgiver - Forsvarsstaben. Noruega, 19 Ago. 2017.

Rådgiver - EU prosjektutvikler, vikariat. Noruega, 19 Ago. 2017.

Veileder (0334-2017-03) - NAV Vestre Aker. Noruega, 13 Ago. 2017.

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver - juridisk enhet, hovedkontoret. Noruega, 13 Ago. 2017.